IiR 271.03.2022                                                                                                                                         08-03-2022                                                                                                                                              

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Gminy Trzyciąż”

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzyciąż
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351556270
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Leśna 4
1.5.2.) Miejscowość: Trzyciąż
1.5.3.) Kod pocztowy: 32-353
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
1.5.7.) Numer telefonu: 12/389-40-01
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminatrzyciaz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

I.                         WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ:
  • Zał. nr 1 SWZ-Formularz ofertowy
  • Zał. nr 2 SWZ-Oświadczenie złożone w trybie art. 125 ust. 1
  • Zał. nr 3 SWZ-Wzór umowy
  • Zał. nr 4 SWZ-Wykaz osób
  • Zał. nr 5 SWZ-Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów
  • Zał. nr 6 SWZ-Oświadczenie wspólne wykonanie art. 17 ust 4
  • Zał. nr 7 SWZ-Oświadczenie o zatrudnieniu
  • Zał. nr 8 SWZ-Oświadczenie grupa kapitałowa
  • Zał. nr 9 SWZ-Przedmiar robót
  • Zał. nr 10 SWZ- Specyfikacja materiałowa