Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy IMGW – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie ostrzega,
że od godz. 00:00 do godz. 8:00 dnia 13.04. br. na obszarze województwa małopolskiego prognozowany jest miejscami spadek temperatury powietrza do około - 1°C, przy gruncie  do  -2 °C.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy IMGW – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia do godz. 12.00 dnia 13.04. br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, powodujących  miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Tarnawa-Milonki-Zadroże-Trzyciąż-Jangrot-Michałówka. Treść ogłoszenia w załączniku

Załącznik:

2021 Ogłoszenie Tarnawa.pdf
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (2021 Ogłoszenie Tarnawa.pdf)2021 Ogłoszenie Tarnawa.pdf488 kB

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Ściborzyce-Małyszyce-Imbramowice-Glanów-Sucha-Podchybie-Trzyciąż-Jangrot-Michałówka. Treść ogłoszenia w załączniku

Załącznik:

2021 Ogłoszenie Ściborzyce.pdf
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (2021 Ogłoszenie Ściborzyce.pdf)2021 Ogłoszenie Ściborzyce.pdf495 kB

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy IMGW – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie ostrzega,
że od godz. 9:00 do godz. 13:00 dnia 19.02.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.

Zarządzenie Wójta Gminy Trzyciąż w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2021 - 2025

Tekst petycji w załączeniu

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (6.12.19r., - Petycja.pdf)6.12.19r., - Petycja.pdf193 kB

Wynik konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Trzyciąż w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Więcej o: Wynik konsultacji społecznych

Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydował o podziale 12 mln zł na realizację w 2020 roku inwestycji w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa”. Dofinansowanie otrzymało 100 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, które zrealizują 102 projekty, a wśród beneficjentów znalazła się Gmina Trzyciąż, która planuje rewitalizację centrum Jangrota. Dotacja na ten cel wyniesie 152 320 zł.

Dodatkowo inwestycja będzie dofinansowana również z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a dotacja z tego źródła wyniesie 100 053 zł.

Na terenie działki nr 1074/4 w Jangrocie, projektuje się plac sportowo – rekreacyjny, który będzie wyposażony w urządzenia sprzyjające rozwojowi sportu. Plac sportowo – rekreacyjny sprzyjający aktywności fizycznej oraz rozwijaniu siły, zręczności wytrzymałości, wyposażony został w urządzenia typu street workout – zestaw treningowy, zestaw treningowy - worek bokserski oraz inne urządzenia służące do uprawiania sportu oraz ćwiczenia zręczności i zwinności (pieńki drewniane, pajęczyna do wspinania, poligon – tor przeszkód), uzupełniony ścieżkami przeznaczonymi do spacerów oraz jako tor do jazdy na rolkach, deskorolkach.

W celu realizacji inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

- roboty w zakresie dostawy i ułożenia nawierzchni,

- zakup urządzeń sportowo – rekreacyjnych, instalacji oraz ich montaż,

- roboty związane z wykonaniem elementów zabezpieczających,

- wykonanie tablicy informacyjnej.

W ramach projektowanej inwestycji zakłada się realizację następujących elementów zagospodarowania:

 1. a) urządzenia sportowo - rekreacyjne

- zestaw treningowy typu workout street,

- zestaw treningowy typu workout street – worek bokserski,

- urządzenie do treningu równowagi jako element ścieżki rekreacyjnej,

- pajęczyna wspinaczkowa,

- poligon mały – tor przeszkód,

- huśtawka – ptasie gniazdo,

- huśtawka,

 1. b) mała architektura:

- ławki parkowe,

- kosze na śmieci,

- tablice regulaminowe,

- stojak rowerowy,

 1. c) elementy zabezpieczające:

- słupki zabezpieczające,

- nawierzchnie bezpieczne,

- ogrodzenie panelowe systemowe,

 1. d) inne:

- ścieżka o szerokości 2 m, przeznaczona do spacerów oraz do jazdy na rolkach z kostki bezfazowej.

W ramach projektu wykorzystane zostaną materiały i urządzenia posiadające stosowne atesty techniczne oraz obowiązujące normy jakości.

Obiekt służyć będzie powszechnemu uprawianiu sportu oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego oraz spełniać będzie warunki ogólnodostępności z nieodpłatnym dostępem.

 

 

Gmina Trzyciąż otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację trzech zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Trzyciążu

- całkowita wartość inwestycji - 235 545,84 zł dofinansowanie - 190 000,00 zł

2. Przebudowę kotłowni w budynku OSP w Trzyciążu

- całkowita wartość inwestycji - 84 529,52 zł dofinansowanie - 65 000,00 zł

3. Przebudowę kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku SPZOZ w Trzyciążu

- całkowita wartość inwestycji - 147 627,31 zł dofinansowanie - 140 000,00 zł

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – jako podmiot któremu w oparciu o art. 15 ust. 2-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych /PZP/, GMINA GROMNIK wyznaczona na podstawie art. 16 ust. 1 PZP przez Zamawiających, powierzyła przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawiadamia wszystkich Zamawiających o dokonanym w dniu 18.08.2020 r., ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" z podziałem na Części w ramach Subregionów."

 

W związku z rozpoznaniem w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie odwołań od wyboru wykonawców, dokonanego pierwotnie w dniu 12 grudnia 2019 r., wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach pod Sygn. akt: KIO-2599/19, KIO-2601, KIO-2623/19, KIO-2629/19 oraz KIO-2631/19, Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 29 stycznia 2020 r., w wyroku uwzględniła odwołania i nakazała;

- odrzucić ofertę Neostar Green Energy Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp,

- odrzucić ofertę JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Pzp,

- wezwać na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, wykonawców: Hymon Energy Sp. z o.o., ML System S.A., Pro-Eco Sp. z o.o. Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o., o złożenia wyjaśnień, odnośnie ofert złożonych na Część A,

- wezwać na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp, Sanito Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień oraz wezwać na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do złożenia karty technicznej, odnośnie oferty złożonej na Część B,

- odtajnienie formularza ofertowego FlexiPower Group Sp. z o.o. w zakresie pkt. 6.

 

Od ponownie dokonanego wyboru w dniu 9 marca 2020 r., zostało złożone kolejne 3 odwołania przez firmy: FlexiPower Group Sp.z o.o. Sp.k., Sanito Sp. z o.o. oraz Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k.. Odwołanie złożone przez FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. Postanowieniem Prezesa UZP zostało zwrócone bez rozpoznania. 

Po rozpatrzeniu w Warszawie na rozprawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach pod Sygn. akt: KIO 592/20 oraz KIO 596/20, Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 3 lipca 2020 r., wydała wyroki w których;

Odnośnie sprawy KIO 592/20:

      - oddala odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 i art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

      - uwzględnia odwołanie w pozostałym zakresie i nakazuje Zamawiającym:

1) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Subregionu Wielickiego - w części B i Subregionu Olkuskiego - w części B,

2) powtórzenie czynności badania i oceny ofert w zakresie Subregionu Wielickiego - w części B i Subregionu Olkuskiego - w części B,

3) odrzucenie - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferty złożonej przez wykonawcę Sanito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie Subregionu Wielickiego - w części B i Subregionu Olkuskiego - w części B,

Odnośnie sprawy KIO 596/20:

      - umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów dotyczących wykonawcy Skorut Systemy Solarne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

      - uwzględnia odwołanie w zakresie naruszenia art. 87 ust. 1 i art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia ofert wykonawców Hymon Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ML System Spółka akcyjna i nakazuje Zamawiającym:

1) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie: Subregionu Tarnowskiego - w części A, Subregionu Wielickiego - w części A, Subregionu Olkuskiego - w części A i Subregionu Miechowskiego - w części A,

2) powtórzenie czynności badania i oceny ofert w zakresie: Subregionu Tarnowskiego - w części A, Subregionu Wielickiego - w części A, Subregionu Olkuskiego - w części A i Subregionu Miechowskiego - w części A,

3) odrzucenie - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - ofert złożonych przez wykonawców Hymon Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ML System Spółka akcyjna w zakresie: Subregionu Tarnowskiego - w części A, Subregionu Wielickiego - w części A, Subregionu Olkuskiego - w części A i Subregionu Miechowskiego - w części A,

      - w pozostałym zakresie KIO oddala odwołanie.

 

      Od pierwszego rozstrzygnięcia KIO 2599/19, KIO 2601/19, KIO 2623/19, KIO 2629/19, KIO 2631/19, z dnia 29 stycznia 2020 r., została złożona przez FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. Skarga do Sądu Okręgowego w Tarnowie, która następnie została przekazana do rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 4 września 2020 r. 

      Z kolei od wyroku KIO 596/20 z dnia 3 lipca 2020 r., Skargę do Sądu Okręgowego w Tarnowie, złożył Hymon Energy Sp. z o.o. W chwili obecnej nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy.

 

W wyniku ponownej dokonanej analizy formalno – technicznej złożonych ofert Zamawiający dokonał następujących czynności:

Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający unieważnia postępowanie w:

     1) w zakresie Subregionu Wielickiego - w części B i Subregionu Olkuskiego - w części B,

oraz

2) w zakresie: Subregionu Tarnowskiego - w części A, Subregionu Wielickiego - w części A, Subregionu Olkuskiego - w części A i Subregionu Miechowskiego - w części A,

Uzasadnienie:  Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu odwołań w sprawach pod Sygn. akt: KIO 592/20 oraz KIO 596/20, w dniu 3 lipca 2020 r., wydała wyrok nakazujący unieważnienia postępowania we wskazanym zakresie. 

 

Ponowny wybór wykonawcy dla Części A oraz Części B - Subregion Wielicki oraz Olkuski. Wybór w Części B Subregion Tarnowski i Michowski oraz wybór w Części C bez zmian.

Za oferty najkorzystniejsze uznane zostały oferty, które uzyskały najwyższą sumę punktów z przyznanych we wszystkich kategoriach, tj.:

 

 

 1. Na terenie Subregionu Tarnowskiego:

 

1) Część A Sanito Sp. z o.o. z/s ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Moc modułu – 0,00 punktu, Obciążenie 7500 Pa – 10,00 punktów, Odporność na amoniak i mgłę solną – 5,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 85,00 punktów.

 

Zgodnie z wyborem dokonanym w dniu 9 marca 2020 r.

2) Część B - Sanito Sp. z o.o. z/s ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Parametry techniczne (Sprawność optyczna kolektora) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 100,00 punktów.

 

Zgodnie z wyborem dokonanym w dniu 12 grudnia 2019 r.

3) Część CEkologika Sp. z o.o. z/s ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Parametry techniczne (Efektywność energetyczna) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 0,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 95,00 punktów.

 

 1. Na terenie Subregionu Wielickiego:

 

4) Część A Sanito Sp. z o.o. z/s ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Moc modułu – 0,00 punktu, Obciążenie 7500 Pa – 10,00 punktów, Odporność na amoniak i mgłę solną – 5,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 85,00 punktów.

 

5) Część B - Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. z/s ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa – przyznana punktacja za cenę – 60,00 punktów, Parametry techniczne (Sprawność optyczna kolektora) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 0,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 95,00 punktów.

 

Zgodnie z wyborem dokonanym w dniu 12 grudnia 2019 r.

6) Część CEkologika Sp. z o.o. z/s ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Parametry techniczne (Efektywność energetyczna) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 0,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 95,00 punktów.

 

III. Na terenie Subregionu Olkuskiego:

 

7) Część A Sanito Sp. z o.o. z/s ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Moc modułu – 0,00 punktu, Obciążenie 7500 Pa – 10,00 punktów, Odporność na amoniak i mgłę solną – 5,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 85,00 punktów.

 

8) Część B - Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. z/s ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa – przyznana punktacja za cenę – 60,00 punktów, Parametry techniczne (Sprawność optyczna kolektora) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 0,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 95,00 punktów.

 

Zgodnie z wyborem dokonanym w dniu 12 grudnia 2019 r.

9) Część CEkologika Sp. z o.o. z/s ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Parametry techniczne (Efektywność energetyczna) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 0,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 95,00 punktów.

 

 1. Na terenie Subregionu Miechowskiego:

 

10) Część A Sanito Sp. z o.o. z/s ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Moc modułu – 0,00 punktu, Obciążenie 7500 Pa – 10,00 punktów, Odporność na amoniak i mgłę solną – 5,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 85,00 punktów.

 

Zgodnie z wyborem dokonanym w dniu 9 marca 2020 r.

11) Część B - Sanito Sp. z o.o. z/s ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – przyznana punktacja za cenę - 60,00 punktów, Parametry techniczne (Sprawność optyczna kolektora) – 30,00 punktów, Wydłużenie okresu gwarancji – 5,00 punktów, Skrócenie okresu usuwania wad – 5,00 punktów. Sumaryczna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach – 100,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru: Oferty powyższych Wykonawców uzyskały największą ilość punktów. Oferty nie podlegają odrzuceniu i są zgodne z wymaganiami SIWZ i ustawy PZP.

 

 

Gmina Trzyciąż realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Czas Na Maluchy- żłobek w Trzyciążu"

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż informuje, że sesja Rady Gminy odbędzie się 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzyciąż. Porządek obrad w załączeniu.

Więcej o: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy...

W załączeniu postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dn. 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Trzyciąż

Więcej o: Zawiadomienie o pierwszej sesji RG...

Stary cmentarz w lesie cieplickim, nieopodal Jangrota to bodaj największa, pod względem liczby pochowanych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, nekropolia na małopolskiej trasie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Wśród spoczywających tu żołnierzy, poległych w walkach toczonych między oddziałami austro-węgierskimi i rosyjskimi w listopadzie 1914 r.  jest wielu orawskich Słowaków. W czwartek 8 listopada na cmentarzu odbyła się uroczystość poświęcona ich pamięci. Gminę Trzyciąż reprezentowali na niej wójt Roman Żelazny oraz przewodniczący Rady Gminy Lucjan Gajda.

Więcej o: Dzwonnica w Cieplicach ku pamięci...

W dniu 3 czerwca 2018 r. w Zagórowej odbyło się wydarzenie „ Muzyczne Impresje w Dolinie Dłubni – powrót do tradycji”, podczas którego świętowali swoje 90-lecie muzycy z Włościjańskiej Orkiestry Dętej Zagórowa.

Więcej o: GRAJĄ JUŻ 90 LAT

Zapraszamy do udziału w cyklicznym konkursie  "Najładniejszy ogród letni w Gminie Trzyciąż".Zgłoszenia  ogrodów od dnia 17.06.2015 do dnia 17.07.2015r.

Więcej o: Konkurs na "Najładniejszy ogród letni...

 

{mosimage} W dniu 28.05.2013 r. Wójt Gminy Trzyciąż gościł przedstawicieli Stowarzyszenia Romów w Polsce z Oświęcimia: p. Romana Kwiatkowskiego - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Romów, p. Józefa Jochymczyka Merstein – Wiceprezesa Stowarzyszenia Romów  oraz  p. dr Tadusza Czekaja – Dyrektora Romskiego Instytutu Historycznego. Wizyta była związana ze znajdującym się na terenie Cmentarza Parafialnego w Imbramowicach miejscem pochówku Romów, którzy jak wynika z dotychczasowych informacji, zostali zamordowani podczas II wojny światowej w dniu 2 lutego 1943 r. Spotkanie i rozmowy przebiegały w przyjaznej atmosferze, podczas których powstała deklaracja o ufundowaniu przez Stowarzyszenie płyty nagrobkowej, mającej trwale upamiętnić miejsce pochówku Romów. Na koniec wizyty obydwie strony wyraziły chęć dalszej współpracy.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

 1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

 1. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.
 2. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

 

Zdzisława Romańska

Dyrektor

Delegatura w Krakowie

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Urzędu Gminy Trzyciąż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (uzupełniona informacja.pdf)uzupełniona informacja.pdf251 kB

 

Szanowni Państwo,

w okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, które są dostępne w zależności od sytuacji epidemicznej, albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

Z mieszkańcami województwa małopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o spisie, promocję poprzez kanały informacyjne np. media społecznościowe oraz udział w innych działaniach promocyjnych. W załączeniu znajdują się materiały graficzne, które mogą być pomocne przy tworzeniu wpisów.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

Pragnę serdecznie zachęcić Państwa do udziału w samospisie internetowym, gdyż

 

 

 

Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie

Agnieszka Szlubowska

 

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).

 

Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa umożliwiamy telefoniczny „Spis na żądanie”. Dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 będziecie mogli się Państwo spisać, gdy nie macie dostępu do Internetu. Przez cały czas trwania spisu możecie Państwo również skorzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych do samospisu dla mieszkańców w Urzędzie Gminy lub w najbliższym oddziale Urzędu Statystycznego, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

Osoby, które nie będą mogły spisać się samodzielnie, zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych jedną z dwóch metod uzupełniających w formie:

 • wywiadu telefonicznego,
 • wywiadu bezpośredniego, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

 

Zapewniamy Państwa, że narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone.

 

Więcej informacji na temat NSP 2021 mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej.

 

Zachęcamy Państwa do udziału w spisie, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w swoim otoczeniu, jak również do włączenia się w upowszechnianie informacji o NSP 2021 i przekazywanie informacji swoim najbliższym, oczywiście w sposób nienarażający Państwa zdrowia i bezpieczeństwa.

 

Spiszmy się, bo LICZYMY SIĘ DLA POLSKI!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).

 

Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa umożliwiamy telefoniczny „Spis na żądanie”. Dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 będziecie mogli się Państwo spisać, gdy nie macie dostępu do Internetu. Przez cały czas trwania spisu możecie Państwo również skorzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych do samospisu dla mieszkańców w Urzędzie Gminy lub w najbliższym oddziale Urzędu Statystycznego, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

Osoby, które nie będą mogły spisać się samodzielnie, zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych jedną z dwóch metod uzupełniających w formie:

 • wywiadu telefonicznego,
 • wywiadu bezpośredniego, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

 

Zapewniamy Państwa, że narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone.

 

Więcej informacji na temat NSP 2021 mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej.

 

Zachęcamy Państwa do udziału w spisie, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w swoim otoczeniu, jak również do włączenia się w upowszechnianie informacji o NSP 2021 i przekazywanie informacji swoim najbliższym, oczywiście w sposób nienarażający Państwa zdrowia i bezpieczeństwa.

 

Spiszmy się, bo LICZYMY SIĘ DLA POLSKI!