ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM

 • KIEDY DANY OBSZAR JEST UZNANY ZA DOTKNIĘTY NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM


  Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy
  2. wysokość szkód powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej gospodarstwa z ostatnich 3 lat poprzedzających rok w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne
  3. minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

   

 

 • CO POWINIEN ZROBIÆ ROLNIK PO STWIERDZENIU SZKÓD W JEGO GOSPODARSTWIE


  Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

  W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).

  Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód, dostępnym również w urzędach gmin (miast). Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach, w terminie 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. umowy dzierżawy.

  ZMIANA 2011 R. – rolnik we wniosku powinien podać WSZYSTKIE uszkodzone uprawy i procent szkód oraz średnią roczną powierzchnię wszystkich upraw prowadzonych w ostatnich 3 latach poprzedzających rok w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne.

  Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

 • ZADANIA GMINY


  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zarządzeniem wyznacza do prac w Komisji powołanej przez Wojewodę Małopolskiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, pracowników urzędu gminy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) po wpłynięciu zgłoszeń rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wnioskuje do Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie lub właściwego rejonowo Oddziału Zamiejscowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

  • wzór wniosku urzędu gminy o dokonanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego szacunku szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie powstały szkody w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 • ZADANIA WOJEWODY


  Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powołana przez wojewodę małopolskiego szacuje szkody w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, tj. wpłynięcia wniosku urzędu gminy na Dziennik Podawczy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Nowym Sączu lub Tarnowie.

  Po oszacowaniu szkód przez komisję, wojewoda wdraża ustalone procedury w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności wydaje opinie o wysokości i zakresie szkód zawierającej również wartość obniżenia przychodu gospodarstwa w porównaniu do średniej z 3 lat poprzedzających rok wystąpienia szkód. W terminie do 3 miesięcy (od dnia stwierdzenia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego) wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

 

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM

 

 

 

 • KONTAKT


  Wydział Rolnictwa

  Oddział Rolnictwa i Infrastruktury Wsi
  Andrzej Kawalec
  tel. 12 39 21 898
  ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

Źródło: https://bip.malopolska.pl/muw,a,945869,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-i-dzialach-specjalnych-produkcji-rolnej-znajdujacych-sie-n.html