Już od 2001  roku potrzeby i nawyki kulturalne społeczności Gminy Trzyciąż kształtuje Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż .
      Bogatą ofertę BiOAK adresuje do najmłodszych mieszkańców Gminy, których  zaprasza  na spektakle teatralne ,wycieczki , warsztaty plastyczne oraz taneczne  Kalendarz imprez wypełniają liczne wystawy: fotograficzne, plastyczne i okolicznościowe. Dużym powodzeniem cieszą się  konkursy i festyny.
      Ważniejsze konkursy stałe organizowane przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż:

          -Konkurs wiedzy o regionie "Moja mała ojczyzna"
          -Konkurs ortograficzny "Gminny mistrz ortografii"
          -Konkurs poetycki "Poeci są wśród nas"

        Oprócz konkursów stałych, BiOAK organizuje konkursy o różnej tematyce z dziedziny plastyki, malarstwa, teatru, literatury. Ich ideą jest prezentowanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz popularyzacja różnych dziedzin kultury i sztuki.
        Konkursy organizowane przez Ośrodek Kultury w Trzyciążu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci oraz ich opiekunów, w roku 2005 zgromadziły  860 uczestników.  
       Wycieczki są  formą pracy wychowawczej Ośrodka Kultury związaną z organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży. BiOAK stara się każdego roku zorganizować kilka wycieczek wyjazdowych oraz wycieczki po okolicy. Zróżnicowanie edukacyjne tych wycieczek sprawia, że każda jest atrakcyjna i ciekawa.
      BiOAK pomaga także rozwijać możliwości twórcze dzieci, poprzez organizację warsztatów plastycznych i cyklicznych  warsztatów tanecznych.Dzieci uczęszczające na warsztaty plastyczne specjalizują się w  malarstwie na szkle zaś warsztaty taneczne są raczej wakacyjną formą rozrywki.   
        BiOAK przez organizację wystaw  udostępnia dzieła sztuki szerokim rzeszom odbiorców, kształtuje wrażliwość i poczucie piękna.
Ośrodek Kultury w Trzyciążu ma na swoim koncie:

        - wystawę fotografii,                                                                              
        - wystawę pamiątek Powstania Styczniowego,
        - wystawę dzieł twórców ludowych,
        - wystawy prac dzieci z sekcji plastycznej.

    Wszystkie te przedsięwzięcia były udane i cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających.
      Ośrodek Kultury Gminy Trzyciąż ściśle związany jest z kołami gospodyń oraz orkiestrami dętymi.  Czynnie wspiera te  instytucje oraz stara się aby w dzisiejszych czasach kiedy mówimy o zanikaniu tradycji i tożsamości narodowej przekazywały swoje doświadczenie młodszym pokoleniom. 
      Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż prowadzi w mediach promocję Ośrodka oraz Gminy. Współpracując z lokalnymi mediami (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska – dodatek lokalny, Ziemia Olkuska, Wieści Wolbromskie) BiOAK przekazuje informacje o organizowanych konkursach, imprezach, wycieczkach. W gazetach zamieszczane są wyniki konkursów oraz miesięczne programy pracy Ośrodka.
    W 2005 roku BiOAK Gminy Trzyciąż skorzystał z dwóch programów grantowych Urzędu Marszałkowskiego :
      1. Zadanie publiczne pn. „Spotkanie z zabytkami u źródeł Dłubni”w ramach otwartego konkursu ofert pn „Małopolska gościnna”( wykonano tablice informacyjne pod 7 zabytkami Gminy Trzyciąż wpisanymi do rejestru zabytków)
     2.Zadanie publiczne pn. „Dłubnia u źródeł”  w ramach otwartego konkursu ofert pn”Mecenat małopolski( zrealizowano  folder o Imbramowicach 1000 egz. , odbitki cyfrowe  na wystawę fotograficzną,  materiały na warsztaty plastyczne).


Biblioteka służąc rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa:

        -  prowadzi działalność informacyjną,
        -  gromadzi, opracowuje materiały biblioteczne,
        -  popularyzuje książki i czytelnictwo.

 

W 2002 r. zostały zaadaptowane  pomieszczenia w „Białym Domku” w Imbramowicach na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Trzyciąż, która mieściła się tam już w 1957 r. Po pięciu przeprowadzkach filia powróciła na dawne miejsce. Przy bibliotece działa klub dziecięco - młodzieżowy, w którym można obejrzeć film, posłuchać muzyki, porysować, przeczytać czasopisma, książki.  Adaptacja pomieszczenia w "Białym Domku" w Imbramowicach na Izbę Regionalną okazała się dobrym pomysłem z uwagi na duże zainteresowanie ze strony młodzieży lekcjami edukacji regionalnej i historii opartej na eksponowanych tam przedmiotach codziennego użytku, starodrukach, strojach obrazujących życie i pracę na wsi na początku XX w. Po uruchomieniu biblioteki w „Białym Domku” i Izby regionalnej, zwiększyła się liczba odwiedzających go osób.

Z  inicjatywy i ze środków  BiOAK uporządkowany został teren wokół pomnika    przyrody – „Źródła Jordan” oczyszczono teren źródła z butelek i innych śmieci oraz   zabezpieczono drewnianymi  żerdziami.

20 marca 2003 r. biblioteka w Trzyciążu otrzymała komputer z Fundacji im. A. Urbańczyka w celu umożliwienia czytelnikom bezpłatnego dostępu do internetu.
W filii bibliotecznej w Imbramowicach zorganizowano kurs języka angielskiego dla dzieci pt. "Język Angielski w Dolinie Dłubni" sfinansowany ze środków Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA". Uczestnikami były dzieci wczesnoszkolne nie uczące się tego języka. Zajęcia trwały trzy tygodnie od 29.06.2004 do 18.07. 2004r.- zakończone spektaklem teatralnym  w języku angielskim pt. " Księżniczka na ziarnku grochu"w wykonaniu dzieci, na festynie gminnym z okazji 25-lecia Orkiestry Dętej w Zadrożu
Ponadto Biblioteka uczestniczy w programie "Cała Polska czyta dzieciom" oraz internetowym programie "IKONKA" dzięki któremu w 2004 r otwarto przy bibliotece czytelnię internetową z trzema stanowiskami komputerowymi.
W związku z reformą szkolnictwa, utworzeniem gimnazjów, licznych szkół zawodowych i dynamicznym rozwojem szkolnictwa wyższego  zmienia się rola bibliotek. Następuje także zmiana w profilu gromadzenia zbiorów. Przewagę nad beletrystyką uzyskują wydawnictwa popularnonaukowe i naukowe (z zakresu informatyki, zarządzania, bankowości , ekologii, socjologii, psychologii, polityki geografii, historii itp. ), podręczniki szkolne i akademickie oraz wydawnictwa informacyjne i encyklopedyczne. Większość korzystających z biblioteki to osoby uczące się lub dokształcające na różnych poziomach, zarówno w szkołach dziennych, jak i zaocznych. W bibliotece poszukują one przede wszystkim niezbędnych podręczników i materiałów do nauki. Taka sytuacja wymusza zmiany w tradycyjnym profilu zakupu książek. Dlatego obecnie zdecydowaną większość nowo kupowanych książek stanowi literatura popularno-naukowa i naukowa. 
 W Bibliotece Publicznej Gminy Trzyciąż zarejestrowanych było w 2005 r. 662 czytelników. Łącznie z filią w Imbramowicach biblioteka posiadała  20043 woluminów. W 2005 r. łączna ilość  zakupionych nowości wyniosła 660 książek  o wartości 7886,65zł. Prenumerowanych było 11 tytułów czasopism edukacyjnych, rozrywkowych, społeczno-politycznych, chętnie  wykorzystywanych przez czytelników, chcących uzupełnić bieżące informacje.