Nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną nr 192/170 o pow. 1.2597 ha, zabudowana budynkiem po byłym Zespole Szkół Rolniczych w Trzyciążu o pow. użytkowej 1707,92 m² kubatura 10441,33 m³, ilość kondygnacji 4, piwnica, parter, I piętro oraz poddasze użytkowe,  pow. zabudowy 671,90 m², wymiary zewnętrzne budynku na poziomie parteru 18,35 m x 38,48 m, rok budowy – 1920 r., objęta księgą wieczystą KR1O/00073428/2

Przedmiotowa działka jest obsługiwana komunikacyjnie od strony zachodniej przez drogę wojewódzką 794 oraz od strony północno-wschodniej przez drogę lokalną. Teren działki jest ogrodzony siatką.

Na terenie wokół budynku występuje gęsta zieleń (drzewa i krzewy). Przed budynkiem od strony zachodniej znajduje się duży plac dla pojazdów.

 

W piwnicy znajduje się kotłownia, sala kinowa z zapleczem, pomieszczenie po byłej stołówce z zapleczem.

Na parterze budynku znajduje się 10 pomieszczeń oraz WC, Na I piętrze jest 8 sal różnej wielkości oraz WC.

Ogrzewanie - kocioł olejowy  na olej opałowy lekki.

Okna nowe – PCV, pokrycie dachu – blacha stalowa płaska.

Budynek wolnostojący, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągowo – kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Ściany wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, wewnątrz i na zewnątrz otynkowane.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego UPd – tereny usług publicznych, w tym:

1.      Przeznaczenie podstawowe pod:

a)      Obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, w szczególności administracji, bezpieczeństwa, oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury

2.      Przeznaczenie dopuszczalne pod:

a)      Finanse, bankowość

b)      Mała gastronomia

c)      Drobne usługi komercyjne dla potrzeb mieszkańców gminy

d)      Lokalizacja obiektów sportu i rekreacji

e)      Otwarte przestrzenie publiczne, place

f)        Drogi wewnętrzne, ciągi pieszo – jezdne, parkingi, trasy rowerowe

g)      Obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

h)      Zieleń o funkcjach izolacyjnych

i)        Zieleń urządzona i zadrzewienia

 

Warunkiem przekształcenia, zagospodarowania, podziału działek, bądź realizacji zabudowy na terenach UP oznaczonych symbolem z indeksem „d” jest uzyskanie uzgodnienia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

 

 Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 12/ 389-40-01 wew. 30 lub 51 oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Trzyciążu II piętro, pokój nr 30 – Referat Inwestycji i Rozwoju.