Zapraszamy do udziału w cyklicznym konkursie  "Najładniejszy ogród letni w Gminie Trzyciąż".Zgłoszenia  ogrodów od dnia 17.06.2015 do dnia 17.07.2015r.

WÓJT GMINY TRZYCIĄŻ

 

ORAZ

 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK ANIMACJI KULTURY GMINY TRZYCIĄŻ

 

OGŁASZAJĄ KONKURS NA

 

"NAJŁADNIEJSY OGRÓD LETNI W GMINIE TRZYCIĄŻ"
KONKURS TRWAŁ BĘDZIE

 

od dnia 17.06.2015 do dnia 17.07.2015r.

 

 Regulamin konkursu:

 1.Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Gminy Trzyciąż mający ogródek przydomowy

 2.Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach

  • ogródki przydomowe przy domkach prywatnych, jak również ogródki osiedlowe, o które dbają mieszkańcy bloku lub dozorcy).
  •  Ogródki przy gospodarstwach rolnych 

3.Uczestnicy, którzy przystąpili do konkursu potwierdzają zgłoszenia własnoręcznym podpisem na „Karcie zgłoszenia”.Karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy , na stronie internetowej urzędu oraz u sołtysów.

4.Zgłoszenia pisemne do dnia 17.07.2015r należy nadsyłać do sekretariatu UG Trzyciąż lub do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Trzyciąż.

         Przeglądu ogrodów Komisja dokona po uprzednim umówieniu z właścicielem po 20 .07. 2015r.

         Dokonując oceny ogrodów komisja konkursowa weźmie pod uwagę:

  • estetykę i funkcjonalność ogrodu, pomysłowość aranżacji i kompozycji roślinnych, jak również ogólne wrażenie, jakie wywołuje ogród

  •  Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo zapoznania się z gospodarką wodno - ściekową zgłoszonego gospodarstwa domowego.

          5.Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców do dnia 31 sierpnia 2015r.

i ogłosi wyniki na stronie internetowej UG oraz powiadomi zwycięzców telefonicznie . Nagrody zostaną wręczone na festynie gminnym „Święto ziemniaka w Gminie Trzyciąż” w dniu 4 października 2015r.

6. W konkursie nie mogą brać udziału nagrodzeni w 2 poprzednich edycjach !

7.Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów komisja wyłoni 3 najpiękniejsze ogródki przydomowe i jeden ogródek osiedlowy oraz 3 ogródki przy gospodarstwach rolnych.

8 .Oględzin i oceny dokonywać będzie komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Trzyciąż w składzie co najmniej 3-osobowym.

9.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo fotografowania ogródków oraz podania wyników do publicznej wiadomości.

 

KARTA ZGŁOSZENIA