Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/280/2020 Rady Gminy Trzyciąż z 25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, posiadającymi kompostownik przydomowy OD 1 STYCZNIA 2021 r. STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIESIE:

  • 23 zł - pod warunkiem złożenia nowej deklaracji „śmieciowej” z uwzględnieniem obowiązku kompostowania odpadów biodegradowalnych w kompostowniku przydomowym!!! Deklaracje wraz ze szczegółowymi informacjami na temat zmian dostarczą mieszkańcom Sołtysi poszczególnych miejscowości.
  • W tym przypadku mieszkańcy będą korzystali z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 zł miesięcznie od stawki podstawowej za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
  • 28 zł miesięcznie - stawka podstawowa od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zbierającej odpady selektywnie, jeżeli deklaracja uwzględniająca kompostowanie nie zostanie złożona. Odpady „bio” będzie można wystawić w wyznaczonych terminach w brązowych workach, podobnie jak inne śmieci.
  • 56 zł miesięcznie, podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do segregacji odpadów komunalnych!). O nałożeniu opłaty podwyższonej za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji decyduje Wójt poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

ABY SKORZYSTAĆ Z ULGI ZA KOMPOSTOWANIE NALEŻY:

  • posiadać przydomowy kompostownik i usuwać do niego odpady biodegradowalne;
  • złożyć niezwłocznie nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowym obowiązującym wzorem, w której należy zaznaczyć wolę kompostowania w przydomowym kompostowniku.

Aby ulga została naliczona od stycznia 2021 r., najpóźniej do 15 grudnia 2020 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy Trzyciąż, przez profil zaufany ePUAP lub u Sołtysów, którzy zostali wyposażeni w specjalne skrzynki pocztowe, nową deklarację ”śmieciową”, wcześniej dostarczoną przez Sołtysa. Wzór nowej deklaracji dostępny jest również na stronie internetowej Gminy Trzyciąż: https://gminatrzyciaz.pl

Adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy Trzyciąż: /rxy7gq084p/skrytka

W innym przypadku złożenie deklaracji nie jest konieczne, a opłata zostanie naliczona w stawce podstawowej (bez ulgi), czyli w kwocie 28 zł za każdą osobę zamieszkującą w gospodarstwie.

 

Opłatę, jak uprzednio, należy wpłacać z góry do 15-go dnia każdego miesiąca, bez wezwania na konto:

KBS O/Miechów Filia Trzyciąż nr 53 8591 0007 4200 0520 0097 0569, a w tytule wpłaty należy podać numer ewidencyjny.