- Jestem bardzo zadowolony, że miejscowość zajmująca 1558 ha i zamieszkiwana przez 1339 mieszkańców, rozrzucona po różnych koloniach i przysiółkach, co dotąd bywało poważnym utrudnieniem, związanym z dotarciem pod właściwy adres zwłaszcza pogotowia ratunkowego i innych służb ratowniczych, a także kurierów, doczeka się wreszcie uporządkowana pod względem administracyjnym. Dwa lata temu mieszkańcy dojrzeli do poniesienia kosztów związanych z nadaniem nowych adresów, a Rada Gminy przychyliła się do wniosku o wyłożenie przez Gminę dość sporej kwoty na dokonanie stosownych prac geodezyjnych – podsumował głosowania nad nadaniem nazw ulic w Jangrocie, pochodzący z tej miejscowości przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż Lucjan Gajda.

Zgodnie z przygotowanymi propozycjami, które skonsultowane zostały z mieszkańcami, wszystkie bezimienne dotąd drogi na terenie sołectwa Jangrot otrzymały nazwy. W części ulic, które łączą się z sołectwem Trzyciąż i stanowią jeden ciąg komunikacyjny, przyjęto nazwy już wcześniej nadane ulicom, przebiegającym przez obie miejscowości.

Nadanie nazw ulic rozpoczyna kolejny etap prac geodezyjnych w terenie, związanych z nadawaniem numerów porządkowych konkretnym posesjom, w tym również działek budowlanych dotąd niezabudowanym. Po zakończeniu tego etapu o swoich nowych adresach zostaną powiadomieni mieszkańcy. Tym samym już drugie sołectwo na terenie gminy Trzyciąż zostanie uporządkowane pod względem administracyjnym, a numery porządkowe przy nowych ulicach w poszczególnych, funkcjonujących w zwyczajowo nazywanych dotąd koloniach ułatwią, zwłaszcza obcym, trafienie pod właściwy adres.

Porządkowanie adresów w polskich miejscowościach rozpoczęto na dużą skalę po reformie administracyjnej, związanej z Systemem Rejestrów Państwowych „Źródło”, kiedy pojawiły się problemy z zameldowaniem mieszkańców w sołectwach posiadających tzw. kolonie i przysiółki z oddzielnie nadawaną numeracją porządkową domów. Powtarzanie się tych samych numerów w różnych koloniach tej samej miejscowości było to przyczyną wielu problemów różnej natury.

Żmudne prace nad rozwiązaniem podobnych kłopotów w gminie Trzyciąż, gdzie dodatkowo postanowiono uporządkować zaszłości historyczne, związane z chaotycznym nadawaniem w przeszłości numerów posesjom, zakończono w roku ubiegłym w sołectwie Trzyciąż, w odpowiedzi na zgłoszone na zebraniu wiejskim postulaty mieszkańców. Praktycznie od razu rozpoczęto też podobny proces w Jangrocie. Jego głównym inicjatorem był Lucjan Gajda, który mocno zaangażował się w sprawę i służył odpowiedzialnym za zadanie pracownikom urzędu nieocenioną pomocą w przeprowadzeniu pracochłonnych procedur. Istotna część nowych nazw ulic nawiązuje lub wręcz powiela tradycyjną nomenklaturę używaną dotychczasowo. Pozostałe propozycje zgłosili mieszkańcy, którzy mogli wypowiedzieć się na ten temat podczas przeprowadzonych przez Gminę konsultacji społecznych.

Zgodnie z podjętym przez radnych 25 czerwca 2020 r. pakietem 16 uchwał drogi na terenie sołectwa Jangrot otrzymały nazwy: ul. Dłubniańska, ul. Wesoła, ul. Parkowa, ul. Strażacka, ul. Sadowa, ul. Cieplicka, ul. Rzeczna, ul. Wodna, ul. Dworska, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Krótka, ul. Cicha, ul. Długa, ul. Gościniec, ul. Graniczna, ul. Kościelna, ul. Krakowska, ul. Kresowa, ul. Leśna, ul. Olkuska, ul. Piaszczysta, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Spacerowa, ul. Wolbromska i ul. Źródlana.

Z obowiązujących przepisów wynika, że zmiana administracyjna adresu zameldowania nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego ani starego prawa jazdy, w którym jeszcze zamieszczano adres (w nowych dokumentach adresu nie ma).

Wójt Roman Żelazny informuje, że – podobnie, jak to było w przypadku Trzyciąża - w związku z wprowadzeniem nazw ulic oraz zmianą numeracji porządkowej nieruchomości na terenie miejscowości Jangrot – po zakończeniu całego procesu „z urzędu” zostaną dokonane zmiany w:

– systemie meldunkowym

– lokalnym systemie rozliczeniowo-podatkowym (np. podatki od nieruchomości, śmieci). UWAGA – właściciele nieruchomości położonych na terenie innych gmin zobowiązani są poinformować tamtejsze organa podatkowe o zmianie adresu we własnym zakresie.

– zasobach adresowych lokalnego dostawcy wody, czyli Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Trzyciążu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu.

Ponadto Urząd Gminy Trzyciąż przekaże zestawienie nowych adresów do Urzędu Statystycznego, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu Ewidencji Gruntów i Budynków, a także wprowadzi je do systemu, z którego korzysta np. nawigacja satelitarna. Powiadomi też służby ratunkowe i Policję oraz wyśle ogólne powiadomienie o wprowadzeniu nazw ulic do Urzędu Pocztowego w Wolbromiu.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu zobowiązało się do przekazania informacji o zmianie adresów w Trzyciążu do V Wydziału Ksiąg Wieczystych w Olkuszu w dziale pierwszym.

 Ważna informacja dla mieszkańców: zmiany obowiązywały będą po otrzymaniu oficjalnej informacji z Urzędu Gminy Trzyciąż o przyznaniu nowego adresu! 

 

Dopiero po otrzymaniu urzędowej informacji o zmianie adresu mieszkańcy we własnym zakresie zobowiązani będą do:

– Wymiany dowodów rejestracyjnych pojazdów (władze gminy zwróciły się do Rady Powiatu Olkuskiego z wnioskiem o zmniejszenie opłaty za wymianę tych dokumentów, która będzie obowiązywała tylko w określonym czasie).

– Umieszczenia w widocznym miejscu na nieruchomościach zabudowanych tabliczki z nowym numerem porządkowym, 

– Złożenia informacji o zmianie adresu:

we właściwym Urzędzie Skarbowym (druk ZAP-3), w powiatowym oddziale ARMIR, w KRUS, w zakładzie pracy, osoby pobierające emeryturę lub rentę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powinny złożyć informację o zmianie adresu na druku ZUS-ER-WZD-1,

Powinny też zawiadomić o zmianie adresu wszystkie instytucje, z którymi mają podpisane różne umowy, np.: operatora telefonii stacjonarnej bądź komórkowej, bank, dostawców energii – elektrycznej, gazowej, dostawcę Internetu i inne.