GZEAS 271.06.2015                                                                  Trzyciąż, dn. 18 czerwca 2015r.

 

 

 

 

                            Tablice ogłoszeń

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IiR 271.06.2015  pn.: „Zakup beczki asenizacyjnej wraz z ciągnikiem dla miejscowości Gminy Trzyciąż”

 

 

 

I.            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Gminę Trzyciąż, z siedzibą w Trzyciążu 99, 32-353 Trzyciąż,  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Zakup beczki asenizacyjnej wraz z ciągnikiem dla miejscowości Gminy Trzyciąż”

 

w CZĘŚCI nr 1. Ciągnik

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą :

ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowo- Usługowa Kisiel, Górno 88, 26-008 Górno

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria ceny i gwarancji) spośród przedstawionych ofert niepodlegających odrzuceniu – cena: 189.000,00zł brutto, gwarancja : 2 lata, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena : 90,0pkt, - gwarancja : 10,0pkt; Łączna punktacja: 100,00pkt

 

w CZĘŚCI nr 2. Beczka  asenizacyjna

Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w części 2 Beczka  asenizacyjna - Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe Uzasadnienie faktyczne: do dnia  17.10.2014 r. do godz. 12:00 do siedziby Zamawiającego Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż nie wpłynęła ani jedna oferta.

 

II.            Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy: Nie dotyczy

 

III.            Termin, po upływie którego umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może być zawarta to 5  dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2). 

 

IV.            Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Zestawienie ofert:

 NR   OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy 

CZĘŚÆ 1                    

CZĘŚÆ 2                    

OKRES GWARA-NCJI [lata]

 PUNKTAC-JA GWARAN-CJA

CZĘŚÆ 1                     Ciągnik PUNKT. ŁĄCZNA

CZĘŚÆ 2                Beczka  aseniz. PUNKT.  ŁĄCZNA

CENA brutto [zł]

PUNKT-ACJA CENA

CENA brutto [zł]

PUNKT-ACJA CENA

1

„Urson” Zdzisław Wróbel

Wieprz 225, 34-122 Wieprz

195.570,00   

          86,98   

                  -   

        -   

                             2  

                         10,00   

                          96,98   

                                       -   

2

Firma Handlowo- Usługowa Kisiel

Górno 88, 26-008 Górno

189.000,00

          90,00   

                  -   

        -   

                             2  

                       10,00   

                          100,00   

                                       -   

 Otrzymują:

˗          Tablice ogłoszeń, Strona internetowa

˗          a/a UG.