Trzyciąż  19.06.2015 r.

 

Zawiadomienie  

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn; Remont i modernizacja budynku remizy OSP w Trzyciążu.

 Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 349). zwaną dalej  „ustawą Pzp” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 I. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

 Firma Handlowo – Usługowa „PASO” Sośnierz Paweł, Zabagnie kol. Radocha 56, 32-340 Wolbrom, NIP: 637 196 51 14

 II. W przedmiotowym przetargu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 III. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnego z Wykonawców.

 IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert oraz informacja o liczbie punktów przyznanych ofertom podlegającym  ocenie przedstawia się następująco:

 

 

 

   Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub

Nazwisko oraz

adres wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium CENA

 

Liczba punktów w kryterium:    okres     rękojmi i gwarancji

 

    

        RAZEM

     PUNKTÓW

 

    1.

 Firma Handlowo – Usługowa „PASO” Sośnierz Paweł, Zabagnie kol. Radocha 56, 32-340 Wolbrom, NIP: 637 196 51 14

 

95,00

 

5,0

 

100

 

 2.

 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Elmed” Sławomir Kwapień-spółka jawna, 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 7/8 NIP: 6591431188

 

88,65

 

 5,0

 

93,65

 

Informujemy jednocześnie że w terminie zgodnym z zapisami Art. 94 ust. 1 Ustawy Pzp  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

WÓJT GMINY TRZYCIĄŻ