Trzyciąż, 18 lipca 2022 r

Dotyczy: Budowa budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji Gminy Trzyciąż

Numer postępowania: IiR 271.11.2022

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

Budowa budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji Gminy Trzyciąż

Nr

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Nazwa kryterium

Wartość brutto

1

Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR sp. z o.o., os. Parkowe 3/30, 34-300 Żywiec

NIP: PL 8681949056

Cena

Okres gwarancji

10 966 758,72 PLN

6 lat

2

Firma Projektowo-Budowlana WŁODARZ Michał Włodarz, Gruszów 48, 32-109 Pałecznica

NIP: PL 6821614746

Cena

Okres gwarancji

8 192 994,48 PLN

6 lat

3

ERBET Sp. z o.o., ul. Węgierska 148B, 33-300 Nowy Sącz

NIP: PL 7340009475

Cena

Okres gwarancji

9 945 000,00 PLN

6 lat
Gmina Trzyciąż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego ujętego w swoim planie finansowym:

 

Razem (brutto):   6 000 000,00 zł