Trzyciąż, dnia 20 lipca 2022 r.

Zamawiający:

Gmina Trzyciąż, Leśna 4, 32-353 Trzyciąż

                                            

Dotyczy: Budowa budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji Gminy Trzyciąż

Numer postępowania: IiR 271.11.2022

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

Informacja
o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/ unieważnieniu postępowania

 

  1. Działając na podstawie 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Budowa budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji Gminy Trzyciąż

Numer postępowania: IiR 271.11.2022

 

Uzasadnienie decyzji: Art. 255 ust. 3 ustawy PZP - Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

  1. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

 

  1. Oferta wykonawcy: Firma Projektowo-Budowlana WŁODARZ Michał Włodarz, Gruszów 48, 32-109 Pałecznica została odrzucona.

 

Wykonawca złożył kosztorys ofertowy, który nie obejmuje wyceny wszystkich pozycji przedmiaru robót tj. pozycji nr:

268, d.5.2 Agregat skraplający centrali wentylacyjnej, nominalna moc chłodnicza 2,6 kW, Nel=0,66kW, zasilanie 220-240V/1f/50Hz, SEER 8,50, zabezpieczenie elektryczne 10A, orurowanie chłodnicze 6,35/9,52, 3 przewody komunikacyjne 3x1,5mm2, czynnik chłodniczy R32; wymiary szer x gł x wys 765x303x555 waga 26,2kg

269, d.5.2 Agregat skraplający centrali wentylacyjnej, nominalna moc chłodnicza 10,5kW, Nel=4,0kW, zasilanie 380-415V/3f/50Hz, SEER 10,60, zabezpieczenie elektryczne 16A, orurowanie chłodnicze 9,52/15,9, 3 przewody komunikacyjne 3x2,5mm2, czynnik chłodniczy R32; wymiary szer x gł x wys 946x410x810 waga 66,9kg;

270, d.5.2 Jednostka zewnętrzna: nominalna moc chłodnicza 3,5kW, max moc chłodnicza 3,99kW, nominalny pobór mocy el. 1,05 kW/220-240V/1f/50Hz, max. pobór prądu 10A

271, d.5.2 Jednostka zewnętrzna: nominalna moc chłodnicza 7,9kW, SEER=6,1kW nominalny pobór mocy el. 2,45 kW/220-240V/1f/50Hz, max. pobór mocy3,6kW

272, d.5.2 Jednostka zewnętrzna: nominalna moc chłodnicza 12,3kW, SEER=6,6kW nominalny pobór mocy el. 3,8 kW/220-240V/1f/50Hz

273, d.5.2 Jednostka zewnętrzna: nominalna moc chłodnicza 10,6kW, SEER=6,5kW nominalny pobór mocy el. 3,52 kW/220-240V/1f/50Hz

 

Przy wynagrodzeniu kosztorysowym nie jest dopuszczalne uznanie za omyłkę polegającą na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty - braku wyceny pozycji kosztorysu ofertowego. Brak wskazania ceny jednostkowej uniemożliwia dokonanie wyceny pozycji, a zatem zamawiający nie jest w stanie ustalić prawidłowej treści oświadczenia woli. W takim przypadku konieczne byłoby uzupełnienie treści oferty po upływie terminu do jej złożenia przez wskazanie wyceny  i oznaczałoby prowadzenie niedozwolonych negocjacji z wykonawcą.

Uzasadnienie decyzji: Art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu których nie da się poprawić.

  1. Oferta wykonawcy: ERBET Sp. z o.o., ul. Węgierska 148B, 33-300 Nowy Sącz została odrzucona.

 

Wykonawca złożył kosztorys ofertowy, który nie obejmuje wyceny wszystkich pozycji przedmiaru robót tj. pozycji nr:

133, d.3.4.6 - Deska kompozytowa tarasowa ułożona na legarach systemowych

144, d.3.5 - Licowanie ścian - Płytka gresowa 120x268cm, grubość 6,5mm, rektywfikowana,

152, d.3.5.7 - Spiek w kolorze jasny dąb (NRO)

 

Wykonawca nie zastosował się do udzielonych odpowiedzi na zapytania opublikowane w dniu 12.07.2022 r. i  złożył ofertę która nie jest zgodna z warunkami SWZ.

Tj.:

„Pytanie 1. Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia, prosimy o wyjaśnienie statusu dokumentu dotyczącego możliwości obniżenia kwoty kosztorysowej. Zamieszczone przedmiary robót nie uwzględniają zmian proponowanych ww. dokumencie, jak również nie zawierają korekty ilościowej wynikającej z rysunku A.02/R.01 (możliwość likwidacji muru oporowego i skarpowania terenu). Przedmiary wyceniane w obecnej formie nie będą uwzględniały rozwiązań obniżających kwotę realizacji.

Ad. 1. Kosztorys ofertowy sporządzić na podstawie „Przedmiaru” robót określonego w załączniku nr 9, nie uwzględniając zapisów punktu „BiOAK możliwość obniżenia kwoty”.”

W kosztorysie ofertowym wykonawcy wycenione zostały materiały innego typu niż wymagał zamawiający.

Przy wynagrodzeniu kosztorysowym nie jest dopuszczalne uznanie za omyłkę polegającą na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty - braku wyceny pozycji kosztorysu ofertowego. Brak wskazania ceny jednostkowej za konkretną pozycję uniemożliwia dokonanie wyceny pozycji, a zatem zamawiający nie jest w stanie ustalić prawidłowej treści oświadczenia woli. W takim przypadku konieczne byłoby uzupełnienie treści oferty po upływie terminu do jej złożenia przez wskazanie wyceny i oznaczałoby prowadzenie niedozwolonych negocjacji z wykonawcą.

 

Uzasadnienie decyzji: Art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu których nie da się poprawić.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  • Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR sp. z o.o., os. Parkowe 3/30, 34-300 Żywiec
  • Firma Projektowo-Budowlana WŁODARZ Michał Włodarz, Gruszów 48, 32-109 Pałecznica
  • ERBET Sp. z o.o., ul. Węgierska 148B, 33-300 Nowy Sącz
  • Strona internetowa
  • a/a UG.