Podatek od nieruchomości

 Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok w stosunku do poprzedniego roku uległy zmianie i wynoszą:

 • od gruntów :
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,32 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1m2 powierzchni;
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2015 r., poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,10 zł od 1 m² powierzchni;
 • od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych – 0,36 zł od  1m2 powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • od budowli – 2% wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Podatek rolny

 

Podatek rolny na 2020 rok uległ podwyższeniu w stosunku do poprzedniego roku i na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi:

58,46 zł x 2,5q = 146,15 zł z 1 ha przeliczeniowego

Podatek rolny dla gospodarstw o powierzchni do 1hektara wynosi :

58,46 zł x 5q = 292,30 zł z 1 ha fizycznego

Podobnie jak w poprzednich latach jeżeli kwota podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,00 zł, podatek ten powinien zostać uregulowany przez podatnika jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty - dla osób fizycznych to 15 marzec 2020 r.

Jeżeli zaś podatek przekroczy kwotę 100,00 zł to płatny jest  jak dotychczas w czterech terminach:  do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

           

Podatek leśny

Podatek leśny również uległ podwyższeniu na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały      2019 r. wynosi:

194,24 zł/1m3 x 0,220m3 = 42,7328 zł/ha

 

Opłata targowa

Wysokość opłaty targowej w stosunku do poprzedniego roku nie uległa zmianie, na terenie Gminy Trzyciąż przedstawia się w następujący sposób :

 • od sprzedaży z kosza, skrzynki, wozu - 3,00 zł
 • od sprzedaży ze straganu - 6,00 zł
 • od sprzedaży z samochodu o masie całkowitej 3,5 t lub niższej - 8,00 zł
 • od sprzedaży z samochodu powyżej 3,5 tony masy całkowitej - 12,00 zł

jest to stawka dzienna.

 Zwolniona z opłaty targowej jest sprzedaż zwierząt gospodarskich.

 

Konto Urzędu Gminy Trzyciąż do wpłat podatkowych:

KBS O/Trzyciąż:  46 8591 0007 0280 0000 0097 0001

 WAŻNE !!!

Uległy zmianie formularze: informacji o gruntach, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o lasach dla osób fizycznych oraz deklaracji dla osób prawnych. Zmiana ta nastąpiła na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U.2019 poz.1105), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U.2019 poz.1104) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U.2019 poz. 1126).

 

Uchwały podatkowe do wglądu są zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzyciąż ( http://bip.malopolska.pl/ugtrzyciaz/ ) w zakładce: PRAWO → UCHWAŁY RADY.