Trzyciąż, dnia 2021-12-15

 

                                           

 

 

Ogłoszenie

 

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Trzyciąż poprzez dokonywanie przewozów pasażerów na linii komunikacyjnej: Tarnawa – Milonki – Zagórowa – Zadroże – Trzyciąż – Jangrot – Michałówka

 

 

 1. Nazwa zamawiającego

Gmina Trzyciąż

Ul. Leśna 4

32-353 Trzyciąż

Godziny urzędowania pon.- 8:00 -16:00           

                                    wt-pt.- 7:30-15:30

 

 1. Określenie trybu zamówienia:

 

Podstawą do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego stanowić będzie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.).

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu w zakresie gminnego transportu na terenie gminy Trzyciąż w ramach linii komunikacyjnej: Tarnawa – Milonki – Zagórowa – Zadroże – Trzyciąż – Jangrot – Michałówka

Przedmiotowy przewóz obejmuje 2 kursy dziennie pięć dni w tygodniu (bez sobót i niedziel oraz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). Jeden kurs obejmuje 38 km. Przybliżone godziny odjazdów: z Michałówki do Tarnawy: 8:30-9:30, 15:00-16:00, odjazdy z Tarnawy do Michałówki: 6:30-7:30, 8:40-9:40 - do uzgodnienia z przewoźnikiem.

Szczegółowe warunki świadczenia usługi i tryb rozliczeń zawiera załączony wzór umowy.

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

 

 1. Termin realizacji zamówienia: Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. od dnia 03. 01. 2022r. – do dnia 31.12.2022r.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
 • Cena (C) ( Rekompensata całkowita) – waga kryterium 100 %;

Max cena (rekompensat) za jeden wozokilometr to 3,50 zł (przy założeniu, że przewidywany przychód przewoźnika w odniesieniu do linii komunikacyjnej za jeden wozokilometr to 1 zł.)

 

Szacunkowa ilość kilometrów w komunikacji gminnej przyjęta do rozliczenia usługi wynosi

19 152 km

 

Podstawą wyboru oferty będzie cena podana przez przewoźnika w formularzu ofertowym.

 

 1. Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy złożyć/przesłać na dzienniku podawczym w zamkniętej kopercie do dnia 23 grudnia 2021 r. . Kopertę należy oznakować następująco:

 

 

 

Oferta w postępowaniu:

Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Trzyciąż poprzez dokonywanie przewozów pasażerów na linii komunikacyjnej: Tarnawa – Milonki – Zagórowa – Zadroże – Trzyciąż – Jangrot – Michałówka

 

Na kopercie powinna się znajdować nazwa oraz adres wykonawcy.

 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania - niezwłocznie.

 

 

 • Warunki udziału w postępowaniu:

 

Posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób lub stosownej licencji. w zakresie krajowego przewozu osób.

 

 

 

 • Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 • formularz ofertowy- wg zał 1
 • Wykonawca musi wykazać się posiadaniem Koncesji, zezwolenia lub licencji - na przewóz osób.

Osoby do kontaktów:

 1. Inspektor Anna Żaba

tel. (012) 389-40-01,  wew. 30

 

 

 1. miejsce i termin składania ofert:

 

W siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Trzyciąż

 1. Leśna 4

32-353 Trzyciąż

dziennik podawczy

do dnia 23.12.2021r. godz. 15:30

 

 

 

 

W załączeniu wzór umowy na w/w usługę.