Trzyciąż, dnia 22-04-2022 r.

Zamawiający:

Gmina Trzyciąż

 1. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż

Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzyciąż – etap 2 – inst.”

Numer postępowania: IiR 271.05.2022

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/ unieważnieniu postępowania

 

 1. Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Trzyciąż, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 ust. 1 w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:

w części 1 Modernizacja instalacji c.o. i kotłownia gazowa w budynku Remizy OSP Zagórowa

ofertę złożoną przez Wykonawcę:

F.U.H. Instalflex Adam Kucharzyk

NIP: PL 8731810321

Chojnik 130

33-180 Gromnik

79 208,84 PLN

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia, tj. zawierała najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria: ceny, gwarancji i rękojmi spośród przedstawionych ofert niepodlegających odrzuceniu, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

 • cena: 60,00 pkt,
 • gwarancja i rękojmia: 40,00 pkt,
 • Łączna punktacja: 100,00 pkt

 

w części 2 Modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Jangrocie
ofertę złożoną przez Wykonawcę:

MONOMER Sp. z o.o.

NIP: PL 5771977646

ul. Poprzeczna 5

42-300 Myszków

309 269,31 PLN

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia, tj. zawierała najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria: ceny, gwarancji i rękojmi spośród przedstawionych ofert niepodlegających odrzuceniu, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

 • cena: 60,00 pkt,
 • gwarancja i rękojmia: 40,00 pkt,
 • Łączna punktacja: 100,00 pkt

 

 1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców:

 

Część 1 Modernizacja instalacji c.o. i kotłownia gazowa w budynku Remizy OSP Zagórowa

Nr

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Nazwa kryterium

Wartość

1

MONOMER Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 5, 42-300 Myszków

Cena jednostkowa

Gwarancja

97 740,51 PLN

6 lat

2

F.U.H. Instalflex Adam Kucharzyk, Chojnik 130, 33-180 Gromnik

Cena jednostkowa

Gwarancja

79 208,84 PLN

6 lat

3

Edward Walczak FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA INSTAL WALCZAK EDWARD WALCZAK, Żarczyce Duże 112, 28-366 Małogoszcz

Cena jednostkowa

Gwarancja

102 506,95 PLN

6 lat

4

Firma Handlowo-Usługowa Łukasz Pasek, Zagórowa 63, 32-353 Trzyciąż

Cena jednostkowa

Gwarancja

97 895,69 PLN

6 lat

5

Ekologiczne Systemy Grzewcze Łukasz Matyjek, 11 Listopada 18, 32-590 Libiąż

Cena jednostkowa

Gwarancja

121 155,00 PLN

5 lat

6

EKSPLOTERM SP. Z O.O., KRAKOWSKA 17, 32-083 BALICE

Cena jednostkowa

Gwarancja

116 509,35 PLN

3 lata


Część 2 Modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Jangrocie

Nr

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Nazwa kryterium

Wartość

1

MONOMER Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 5, 42-300 Myszków

Cena jednostkowa

Gwarancja

309 269,31 PLN

6 lat

3

Edward Walczak FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA INSTAL WALCZAK EDWARD WALCZAK, Żarczyce Duże 112, 28-366 Małogoszcz

Cena jednostkowa

Gwarancja

205 458,50 PLN

6 lat

4

Firma Handlowo-Usługowa Łukasz Pasek, Zagórowa 63, 32-353 Trzyciąż

Cena jednostkowa

Gwarancja

324 363,51 PLN

6 lat

5

Ekologiczne Systemy Grzewcze Łukasz Matyjek, 11 Listopada 18, 32-590 Libiąż

Cena jednostkowa

Gwarancja

392 247,00 PLN

5 lat

6

EKSPLOTERM SP. Z O.O., KRAKOWSKA 17, 32-083 BALICE

Cena jednostkowa

Gwarancja

310 283,40 PLN

3 lata

 

 • Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Edward Walczak FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA INSTAL WALCZAK EDWARD WALCZAK

Żarczyce Duże 112

28-366 Małogoszcz

PL 6551141567

Część 2

W dniu 20.04.2022 Wykonawca udzielił wyjaśnienia , że źle skalkulował ofertę w części 2, tym samym potwierdził rażąco niska cenę w swojej ofercie.  Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 PZP ofertę należało odrzucić.

 

 

 

 

 1. Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

 

Lp.

Wykonawca

Adres wykonawcy

Punkty

Część 1

F.U.H. Instalflex Adam Kucharzyk

NIP: PL 8731810321

Chojnik 130

33-180 Gromnik

100,00

MONOMER Sp. z o.o.

NIP: PL 5771977646

ul. Poprzeczna 5

42-300 Myszków

88,62

Firma Handlowo-Usługowa Łukasz Pasek

NIP: PL 6772015772

Zagórowa 63

32-353 Trzyciąż

88,55

Edward Walczak FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA INSTAL WALCZAK EDWARD WALCZAK

NIP: PL 6551141567

Żarczyce Duże 112

28-366 Małogoszcz

86,36

Ekologiczne Systemy Grzewcze Łukasz Matyjek

NIP: PL 6282038056

11 Listopada 18

32-590 Libiąż

72,56

EKSPLOTERM SP. Z O.O.

NIP: PL 6772323835

KRAKOWSKA 17

32-083 BALICE

60,79

Część 2

MONOMER Sp. z o.o.

NIP: PL 5771977646

ul. Poprzeczna 5

42-300 Myszków

100,00

Firma Handlowo-Usługowa Łukasz Pasek

NIP: PL 6772015772

Zagórowa 63

32-353 Trzyciąż

97,21

Ekologiczne Systemy Grzewcze Łukasz Matyjek

NIP: PL 6282038056

11 Listopada 18

32-590 Libiąż

80,64

EKSPLOTERM SP. Z O.O.

NIP: PL 6772323835

KRAKOWSKA 17

32-083 BALICE

79,80

Edward Walczak FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA INSTAL WALCZAK EDWARD WALCZAK

NIP: PL 6551141567

Żarczyce Duże 112

28-366 Małogoszcz

ODRZUCONA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 • Strona internetowa prowadzonego postepowania, Tablica ogłoszeń,
 • Wykonawcy biorący udział w postepowaniu
 • a/a UG.