Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzyciąż

Nazwa zamawiającego: Gmina Trzyciąż

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e2d47da-fbfb-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00148112
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-13

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ: