Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 129

W miesiącu 2225

Wszystkich 79478

Trzyciąż, dnia 2016-12-20

IiR.271.10.2016

 

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn; Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Trzyciąż na trasie Ściborzyce - Michałówka”.

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwaną dalej  „ustawą Pzp” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Szymon Sobczyk

Usługi Przewozowe „eSKA-BUS”

ul. Konopnickiej 6/33

32-305 Olkusz

 

II. W przedmiotowym przetargu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

III. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnego z Wykonawców.

     

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert oraz informacja o liczbie punktów przyznanych ofertom podlegającym  ocenie przedstawia się następująco:

 

W postępowaniu zostały złożone 2 oferty, która spełniły wszystkie wymogi oraz kryteria oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

OCENA PUNKTOWA OFERT PRZETARGU DOTYCZĄCEGO:

 „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Trzyciąż na trasie Ściborzyce - Michałówka”. 

L.p.

 

Nazwa   i   adres Wykonawcy, ofert złożonych w terminie

Cena netto w (zł)

Cena brutto w (zł)

 

Kryterium cena – liczba przyznanych punktów

 

Kryterium emisja spalin pojazdów- liczba przyznanych punktów

Kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii – liczba przyznanych punktów

RAZEM

Ilość punktów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

    1.

 

 

Szymon Sobczyk

Usługi Przewozowe „eSKA-BUS”

ul. Konopnickiej 6/33

32-305 Olkusz

100.097,00

108.104,76

    48,84

0

25

73,84

2.

Firma Handlowo – Usługowa „LEATHER-TRANS” Krzysztof Drozdzowski, ul. Ojcowska Nr 15, 32-043 Skała

81.486,00

88. 004,88

60

 

5

0

65

                     

 

 

 

 

Informujemy jednocześnie, że w terminie zgodnym z zapisami Art. 94 ust.  pkt 2 Ustawy Pzp  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

  

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. A/a
  2. Tablica ogłoszeń
  3. Strona internetowa Gminy
  4. Szymon Sobczyk Usługi Przewozowe „eSKA-BUS”, ul. Konopnickiej 6/33, 32-305 Olkusz
  5. Firma Handlowo – Usługowa „LEATHER-TRANS” Krzysztof Drozdzowski,

ul. Ojcowska Nr 15, 32-043 Skała