IiR.7013.3.2021                                                                                Trzyciąż, dnia 21.05.2021r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto

 

Gmina Trzyciąż zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Stworzenie nowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Tarnawa poprzez budowę wiaty turystycznej, elementów małej architektury oraz utwardzenie terenu”.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy , usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowe poniżej 130 000 zł” w Urzędzie Gminy Trzyciąż, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 1/2021 Wójta Gminy Trzyciąż z dnia 11 stycznia 2021 r., z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) dla zamówienia poniżej progu ustawowego.

 

CPV: 45200000-9 (główny przedmiot); 45100000-8, 45400000-1 (dodatkowy przedmiot)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje „Stworzenie nowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Tarnawa poprzez budowę wiaty turystycznej, elementów małej architektury oraz utwardzenie terenu” w następującym zakresie:
  1. Usunięcie roślinności trawiastej oraz krzewów,
  2. Oczyszczenie terenu z innych zanieczyszczeń,
  3. Wyrównanie i utwardzenie terenu pod ścieżki oraz pod płyty ażurowe,
  4. Wytyczenie i wykonanie ścieżek oraz utwardzenia z płyt ażurowych,
  5. Dostawa i montaż małej architektury: ławek parkowych z oparciem – 3 szt., ławek parkowych bez oparcia 9 szt., tablicy regulaminowej – 1 szt., stojaka na rowery – 1 szt., koszy na śmieci – 2 szt.,
  6. Wytyczenie i montaż wiaty turystycznej,
  7. Wytyczenie i budowa miejsca na ognisko,
  8. Wykonanie nasadzeń zieleni,
  9. Uporządkowanie terenu

UWAGA: Przy kalkulacji cenowej oferty należy uwzględnić prace przygotowawcze.

Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty dla pozycji zawartych w przedmiarze robót - Załączniku nr 3, zgodnie z załączoną dokumentacją - projektem zagospodarowania terenu – załącznik nr 4 oraz wartość stosownego podatku VAT.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. UWAGA: Przy kalkulacji cenowej oferty należy uwzględnić prace przygotowawcze.

 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia, parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentacji objętej zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 02.06.2020 r. pn: „Stworzenie nowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Tarnawa poprzez budowę wiaty turystycznej, elementów małej architektury oraz utwardzenie terenu”, specyfikacjach technicznych urządzeń oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.
 2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.07.2021
 3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i kompletnej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołu odbioru.
 4. Inne istotne warunki zmówienia:

Projekt umowy , która zostanie zawarta z Wykonawcą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 1. Kryterium oceny ofert –cena 100%
 2. Sposób przygotowania oferty:
 3. a) ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2021r.do godziny 11.00 w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Osoba do kontaktów:

Andrzej Krzystanek, Referat Inwestycji i Rozwoju, tel. (12) 389 40 01 w. 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Gajda - Gawrońska, Referat Inwestycji i Rozwoju, tel. (12) 389 40 01 w. 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Załączniki:

 https://drive.google.com/file/d/1DEteNKf0gBkn5gekt5uWqLlhl2pQaDHQ/view?usp=sharing

 

Wójt Gminy Trzyciąż

mgr inż. Roman Żelazny