Gmina Trzyciąż informuje że nastąpiła oczywista omyłka pisarska w poniższym zapisie SIWZ przetargu IiR 271.02.2018 którego  Przedmiotem  jest:

  1. Modernizacja drogi gminnej K120484 Zadroże - Glanów w miejscowości Milonki i Zagórowa
  2. Modernizacja drogi gminnej K120480 Trzyciąż - Kolonia Północna w miejscowości Trzyciąż i Jangrot

Zapisane jest:

  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
  2. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust.1 w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie V.1.1) c) wg załącznika nr 6 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym poprawiamy na zapis:

  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
  2. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust.1 w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie V.1.1) c) wg załącznika nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Inne zapisy bez zmian.