Ogłoszenie nr 500026066-N-2018 z dnia 05-02-2018 r.

Trzyciąż:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 509041-N-2018
Data: 24/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Trzyciąż, Krajowy numer identyfikacyjny 35155627000000, ul. Trzyciąż  99, 32-353   Trzyciąż, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123894001 w. 51, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-12 3894002.
Adres strony internetowej INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(url): www.gminatrzyciaz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

 

                                               Odpowiedź na zapytania nr 2 z dnia 02.02.2018 r.

dot. realizacji zadania

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IiR 271.01.2018 na zadanie o nazwie:

Budowa kanalizacji sanitarnej   dla m. Glanów  i części m. Imbramowice  wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w m. Trzyciąż

 

           

W odpowiedzi na zapytanie jednego z potencjalnych wykonawców z dnia 02.02.2018 r. wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót jaki jest do wykonania w zakresie części I i części II. Określenie zakresu prosimy dokonać poprzez wskazanie konkretnych pozycji przedmiarowych dla każdej z części zamówienia. Wg naszej oceny:

- część I obejmuje prace wskazane w pozycjach kosztorysowych: od 1 do 79, od 95 do 99, od 160 do 191, od 207 do 209, od 258 do 278

- część II obejmuje prace związane z budową przepompowni ścieków wskazane z pozycjach kosztorysowych o numerach: od 80 do 94, od 100 do 159, od 192 do 206, od 210 do 257 oraz od 279 do 280.

Odpowiedź:

Podział na części przedmiaru robót został doprecyzowany w odpowiedziach na pierwsze zapytania z dnia 26.01.2018r.

 

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie pozycji przedmiarowej nr 182 INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(studnie kanalizacyjne DN1200 mm, '); wskazano 19,5 szt. Prosimy o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź:

Studni 1200mm ma być 12 kpl. Zaktualizowany  przedmiar robót w tym zakresie został zamieszczony na stronie internetowej: „zal 09_przedmiar Glanów-aktualny 2_02_2018”, na podstawie którego należy skalkulować cenę oferty.  

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajętość pasa drogowego dróg gminnych lub terenów zielonych gminnych? Jeśli tak to proszę o podanie wysokości opłat.

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych lub terenów zielonych będących w zarządzie gminny.

 

Pytanie 4:

Prosimy o określenie technologii odwodnienia gruntu, jakie technologie są dopuszczone przez

Zamawiającego. Podnosimy, iż występuje grunt skalny i gliniasty, stąd igłofiltry nie mogą zostać zastosowane.

Odpowiedź:

Projekt nie narzuca Wykonawcy sposobu odwodnienia  gruntu na czas wykonania robót budowlanych.

 

Pytanie 5:

Jakie technologie urabiania gruntu skalnego dopuszcza Zamawiający INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(kucie, metody wybuchowe) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie opuszcza technologii  kruszenia skał metodą wybuchową a jedynie kruszenie.

 

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu umownego w przypadku, w którym dojdzie do opóźnień z tytułu zwiększonej ilości skały do kucia lub innych pozycji przedmiarowych?

Odpowiedź:

Okoliczności zmiany umowy zostały określone w p. XVII ust 5 SIWZ. Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ.

 

 Pytanie 7:

Wg naszych obliczeń ilość koniecznej do skucia skały INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(przyjmując szerokość wysokość 1,0 m) wynosi ok. 4.200 m3. Prosimy o przedstawienie kalkulacji Zamawiającego wskazanej w przedmiarze robót INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(z dokładnym rozbiciem odcinków na dł. szer. głębokość, '); która wg nas jest rażąco zaniżona?

Odpowiedź:

Oszacowana objętość odspajania skał wg przedmiaru to 959,65m3, rzeczywiste rozliczenie tej pozycji jak i pozostałych  nastąpi pozycjami  kosztorysowymi, różnica wynikająca z rzeczywistych  ilości  tej pozycji kosztorysowej będzie rozliczana w wyniku obmiarów  potwierdzonych przez inspektora nadzoru  inwestorskiego.

 

Pytanie 8:

Kto będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych?

Po zapoznaniu się z wysokościami stawek obowiązujących w powiecie olkuskim stwierdzamy, iż wysokość opłat w tytułu zajęcia pasa drogowego dla dróg powiatowych wyniesie ok. 115.000,00 zł.

Odpowiedź:

Do Wykonawcy należy poniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas wykonania robót w drogach powiatowych. Należy doliczyć to do ogólnej ceny oferty. Zgodnie z p. III ust. 9 b): Do Wykonawcy należy pokrycie kosztów związanych z nadzorem robót przez kierownika budowy, przygotowaniem i zabezpieczeniem placu budowy, INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(w tym z kosztami energii elektrycznej i wody wykorzystywanymi w trakcie prowadzenia robót budowlanych) oraz  zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej na czas budowy INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(m.in. opracowanie i uzgodnienie projektu zmiany organizacji ruchu).

 

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych zwieńczonych zwężkami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza studnie zwieńczone zwężkami tylko dla studni, dla których uzyska się  minimalną wysokość komory roboczej równą 2m.

 

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wymaga wymiany gruntu w drodze czy tylko osiągnięcia odpowiedniego parametru zagęszczenia gruntu?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał wymiany gruntu w wykopach w drogach jeśli grunt z wykopów nie będzie się nadawał do zasypania   tj. nie będzie odpowiadał  normie PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania. Wykonawca będzie odpowiedzialny za osiągnięcie wymaganych stopni zagęszczenia gruntu.

 

Pytanie 11:

Prosimy o przedstawienie dokładnego wyliczenia ilości pospółki do zasypu wykopów w drogach wg nas  ilość jest rażąco zaniżona.

Odpowiedź:

Pozostawia się 1236,8 m3 pospółki zgodnie z pozycjami  w pozycjach.  Podobnie jak w odp. Pkt. 7 rozliczenie tej pozycji jak i pozostałych  nastąpi pozycjami  kosztorysowymi, różnica wynikająca z rzeczywistych  ilości  tej pozycji kosztorysowej będzie rozliczana w wyniku obmiarów  potwierdzonych przez nadzór inwestorski; przy czym Zamawiający nie będzie ponosił kosztów wymiany gruntu jeśli grunt z wykopów nie będzie się nadawał do zasypania z winy Wykonawcy np. w skutek jego przechowywania.

 

Pytanie 12:

Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu drogowego? Jeśli tak to proszę o udostępnienie. Do kogo należy sporządzenie, zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego na czas robót?

Odpowiedź:

 Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu. Opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i wprowadzeniem  należy do obowiązków Wykonawcy robót i należy wliczyć to do ogólnej ceny oferty.

 Zaktualizowany  przedmiar robót w tym zakresie w załączniku „zal 09_przedmiar Glanów-aktualny 2_02_2018”, na podstawie którego należy skalkulować cenę oferty.