Trzyciąż: Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jangrot gm. Trzyciąż.
Numer ogłoszenia: 155536 - 2015; data zamieszczenia: 25.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Jangrocie , Jangrot, 32-353 Trzyciąż, woj. małopolskie, tel. 504 061 735.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jangrot.osp.org.pl, www.trzyciaz.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna Jangrot.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jangrot gm. Trzyciąż..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jangrocie wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz kompletem wymaganego wyposażenia. 2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia: 1. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia określono w Załączniku Nr 5 do SIWZ, 3. Dostawa objęta zamówieniem musi być zgodna z: - SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności parametry samochodu muszą być zgodne z Wymaganiami technicznymi przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ 4. Ponadto w ramach zamówienia oprócz wykonania dostawy Wykonawca zobowiązany jest również do: 1. przeszkolenia przynajmniej dwóch wskazanych przez Zamawiającego przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej Jangrot w zakresie obsługi dostarczonego samochodu oraz sprzętu. 5. Wymagania dotyczące gwarancji: Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres udzielonej gwarancji: 2 letnia gwarancja na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli Wykonawca przedstawi oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru (lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, dopuszczalny wydruk CEIDG z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej należy przedłożyć oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem umowę spółki cywilnej.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Należy przedstawić wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw podobnych samochodów, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów z których wynika, że dostawy te zostały wykonane należycie Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi realizację dostaw przynajmniej jednego zamówienia obejmującego asortyment zgodny z przedmiotem zamówienia lub równoważny (nie jest wymagany aby był to samochód pożarniczy, dopuszcza się samochody ciężarowe inne specjalne o wartości minimum 450 tys. zł.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli: Wykonawca najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert posiada środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 100 tys. zł; Wykonawca wykaże posiadanie odpowiednich środków finansowych albo kredytu poprzez złożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, Zamawiający również wymaga złożenia informacji, o której mowa w pkt. d. i dotyczącej tego podmiotu/podmiotów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYÆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - liczba miesięcy udzielonej gwarancji na przedmiot dostawy - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, chyba, że Kupujący przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Kupujący przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1. zmiany w zakresie płatności - wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT; 2. parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju/modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia, 5. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), 2. zmiany danych teleadresowych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzyciaz.ug.pl, www.jangrot.osp.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, Pokój nr 16 w godzinach 8:00-15:00..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2015 godzina 14:45, miejsce: Urząd Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, Pokój nr 18 do dnia 03.07.2015 r. do godz. 14:45.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 OSP JANGROT

 

Ogłoszenie w BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał nr 1 - Formularz ofertowy

Zał nr 2 - Oświadczenie

Zał nr 3 - Oświadczenie

Zał nr 4 - Wzór umowy

Zał nr 5  - Wymagania techniczne 4x4  

Zał nr 6 -  Wykaz podwykonawców

Zał nr 7 -  Oświadczenie dot. grup kapitałowych

 

1. Wyjaśnienia - zapytania do SIWZ w sprawie wymagań technicznych.

2. Wyjaśnienia - zapytania do SIWZ w spr wym. tech. 01.07.2015