Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji Gminy Trzyciąż

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzyciąż
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351556270
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Leśna 4
1.5.2.) Miejscowość: Trzyciąż
1.5.3.) Kod pocztowy: 32-353

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji Gminy Trzyciąż
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59a0b648-08e9-11ed-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00270702/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-21 13:59
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043693/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.2 Budowa budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji Gminy Trzyciąż
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Treść ogłoszenia BZP i SWZ w załącznikach

Zał. nr 9 SWZ-Przedmiar robót v.2 ath

 Zał. nr 10 SWZ-PROJEKT.zip