Ogłoszenie o zamówieniu 
Roboty budowlane
„Budowa budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji Gminy Trzyciąż”

IiR 271.08.2022  data: 23-05-2022         

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00172294/01                 

                                                                                                                             
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzyciąż
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351556270
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Leśna 4
1.5.2.) Miejscowość: Trzyciąż
1.5.3.) Kod pocztowy: 32-353
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
1.5.7.) Numer telefonu: 12/389-40-01
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminatrzyciaz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SWZ i WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ:

SWZ