Trzyciąż: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Imbramowice k. Cmentarza/dz. nr 257 k.m.2/ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jangrot - Kresy / dz. nr 1577/ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Porąbka k. Domagały/dz. nr 424/
Numer ogłoszenia: 158804 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzyciąż , Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż, woj. małopolskie, tel. 0-123894001 w. 51, faks 0-12 3894002.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzyciaz.ug.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Pełna treść ogłoszenia w BZP.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Oświadczenie 

Zał. nr 3 - Wzór umowy

Zał. nr 4 -  Wykaz robót

Zał. nr 5 -  Przedmiary:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Imbramowice k. Cmentarza dz. nr 257 k.m.2

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Porąbka k. Domagały dz. nr 424

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jangrot - Kresy  dz. nr 1577

Zał. nr 6 - Oświadczenie

Zał. nr 7 - Oświadczenie