IiR 271.05.2022 

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Ograniczenie niskiej emisji
w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzyciąż – etap 2-inst.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzyciąż

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351556270

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE I SWZ w załączeniu
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ:
  • Zał. nr 1 SWZ-Formularz ofertowy
  • Zał. nr 2 SWZ-Oświadczenie złożone w trybie art. 125 ust. 1
  • Zał. nr 3 SWZ-Wzór umowy
  • Zał. nr 4 SWZ-Wykaz osób
  • Zał. nr 5 SWZ-Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów
  • Zał. nr 6 SWZ-Oświadczenie wspólne wykonanie art. 17 ust 4
  • Zał. nr 7 SWZ-Oświadczenie o zatrudnieniu
  • Zał. nr 8 SWZ-Oświadczenie grupa kapitałowa
  • Zał. nr 9 SWZ-Przedmiar robót
  • Zał. nr 10 SWZ- Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiORB

Zał.9.2.1 -Instalaca co -OSP Zagórowa Przedm

Zał.9.2.1 -Instalaca gazu-OSP Zagórowa Przedm

Zał.9.2.2 -Instalaca co SP Jangrot Przedm

Zał 10.1 Modern. inst. co i gaz OSP Zag

Zał 10.2 Modern. inst. co SP Jangrot