Ogłoszenie nr 514576-N-2018 z dnia 2018-02-06 r.

Gmina Trzyciąż: Budowa nowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Imbramowice poprzez budowę ciągu pieszego, miejsc parkingowych oraz elementów małej architektury

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
PROW 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzyciąż, krajowy numer identyfikacyjny 35155627000000, ul. Trzyciąż  99 , 32-353   Trzyciąż, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123894001 w. 51, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-12 3894002.
    Adres strony internetowej INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(URL): www.gminatrzyciaz.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
    I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.gminatrzyciaz.pl w zakładce Przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego w: sekretariacie Urzędu Gminy w Trzyciążu, pok. nr 18 INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(I – piętro) Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Imbramowice poprzez budowę ciągu pieszego, miejsc parkingowych oraz elementów małej architektury
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W części 1 INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(pierwszej): Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1150K na odcinku od izby regionalnej do kościoła parafialnego, budowa chodników w rejonie izby regionalnej i punktu aptecznego wraz z odwodnieniem, wykonanie kanalizacji deszczowej. zakres zamówienia obejmuje: budowa jednostronnego chodnika, wzmocnienie krawędzi drogi powiatowej na długości budowy chodnika, budowa ścieku przykrawężnikowego wzdłuż drogi, budowa 3 zjazdów indywidualnych, budowa parkingu, INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(w tym droga manewrowa, 7 miejsc postojowych, '); budowa 5 miejsc postojowych wzdłuż drogi gminnej, budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami wodościekowymi, urządzeniami ochrony wód INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(osadnik i separator, '); wylotami do istniejącego rowu. W części 2 INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(drugiej): Montaż małej architektury jako uzupełnienie budowy nowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Imbramowice. zakres zamówienia obejmuje: wykonanie placu utwardzonego o powierzchni 30 m2 oraz zamontowanie urządzeń małej architektury INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(2 ławki parkowe z oparciem, kosz na śmieci, słupek na drogowskazy oraz tablica informacyjna, '); wykonanie placu utwardzonego o powierzchni 50,2 m2 oraz zamontowanie na nim urządzeń małej architektury INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(stojak na rowery 5 stanowiskowy, ławka parkowa, kosz na śmieci).
II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45232130-2

43325000-7

45111200-0

45233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(art. 67 ust. 1 pkt 6) uzupełniającego w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, o wartości do 15% wartości zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-29

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2018-06-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego: Dla części 1 Budowa jednostronnego chodnika: – 300 000,00zł, Dla części 2 Montaż małej architektury: – 10 000,00zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Posiadanie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga aby formą zatrudnienia pracowników fizycznych było zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu Pracy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającym aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu nie potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: ˗ zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub ˗ zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ – przekazuje terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – Dla części 1 Budowa jednostronnego chodnika: – 300 000,00 zł, Dla części 2 Montaż małej architektury: – 10 000,00 zł. 2. Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią liczbą osób zdolnych do wykonania zamówienia.Zamawiający wymaga aby formą zatrudnienia pracowników fizycznych było zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu Pracy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobą Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającą aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ – przekazuje na wezwanie zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium w wysokości: Dla Część 1: Budowa jednostronnego chodnika: 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych Dla Część 2: Montaż małej architektury: nie przewiduje się. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60,00

Okres gwarancji i rękojmi INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(nie krótszy niż 36 miesięcy)

30,00

Usunięcie usterki w okresie gwarancji

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w szczególności :w zakresie ceny, w razie zlecenia robót dodatkowych, lub w razie odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót lub zmiany stawki podatku VAT; w zakresie terminu wykonania robót, w razie konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych, robót dodatkowych lub w razie wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie robót; w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego o wartości do 15% wartości robót podstawowych określonych pierwotnie w umowie. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w postaci aneksów wyłącznie w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-23, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(EFTA, '); które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1150K na odcinku od izby regionalnej do kościoła parafialnego, budowa chodników w rejonie izby regionalnej i punktu aptecznego wraz z odwodnieniem, wykonanie kanalizacji deszczowej.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Chodnik o szer. 2,00 m i długości 383 m wzdłuż drogi powiatowej nr 1150K na odcinku od izby regionalnej do kościoła parafialnego, odtworzenie trzech istniejących zjazdów indywidualnych, budowa ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej. Parking w rejonie izby regionalnej na istniejącym placu o nawierzchni utwardzonej – 7 miejsc postojowych z kostki betonowej, oraz droga manewrowa INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES( szer. jezdni 5,0 m i długość 25,40 m) o nawierzchni z betonu asfaltowego. Parking wzdłuż drogi gminnej w rejonie punktu aptecznego na 5 miejsc postojowych. Kanalizacja deszczowa z rur PCV klasy S w zakresie średnicy200-300 mm z 16 sztukami studzienek kanalizacyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy Ø1200 z włazem żeliwnym Ø600. Z tego 14 sztuk na kanale A i 2 sztuki na kanale C. Całkowita długość kanalizacji wynosi 470,0 m. Wody opadowe przed wprowadzeniem do rowu przepływać będą przez osadnik z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych o średnicach wewnętrznych Ø2000 mm, objętość czynna osadnika wynosi 3,5 m3. Za osadnikiem przewidziano separator lamelowy 10/100 w którym ścieki deszczowe będą podczyszczane z substancji ropopochodnych. Wylot wykonany będzie jako konstrukcja żelbetowa z betonu hydrotechnicznego min. B25. Dodatkowo skarpę rzeki na długości 3 m w kierunku spływu wody oraz 2 m w kierunku przeciwnym od projektowanego wylotu należy wzmocnić poprzez ułożenie płyt ażurowych zakończonych palisadą. Ze względu na rodzaj projektowanej inwestycji INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(wąski pas) dużą ilość sieci uzbrojenia zewnętrznego, rodzaj terenu oraz jego przenaczenie – zaprojektowano zieleń wyłącznie w formie trawnika. Będzie on spełniał będzie rolę uzupełniającą istniejącej zieleni.
2) Wspólny Słownik ZamówieńINSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(CPV): 45233120-6, 45232130-2, 45111200-0, 45233140-2
3) Wartość części zamówieniaINSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ofert

60,00

Okres gwarancji i rękojmi INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(nie krótszy niż 36 miesięcy)

30,00

Usunięcie usterki w okresie gwarancji

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Montaż małej architektury jako uzupełnienie budowy nowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Imbramowice

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie placu utwardzonego o powierzchni 30 m2 oraz zamontowanie urządzeń małej architektury INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(2 ławki parkowe z oparciem, kosz na śmieci, słupek na drogowskazy oraz tablica informacyjna, '); wykonanie placu utwardzonego o powierzchni 50,2 m2 oraz zamontowanie na nim urządzeń małej architektury INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(stojak na rowery 5 stanowiskowy, ławka parkowa, kosz na śmieci).
2) Wspólny Słownik ZamówieńINSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(CPV): 45233120-6, 43325000-7
3) Wartość części zamówieniaINSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena oferty

60,00

Okres gwarancji i rękojmi INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(nie krótszy niż 36 miesięcy)

30,00

Usunięcie usterki w okresie gwarancji

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Załączniki:

      Zał. nr 11 Dokumentacja projektowa.

 Aktualne SIWZ wraz z załącznikami przy zmianie ogłoszenia INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(zał. nr 9, 10, 11 pozostają bez zmian).