Ogłoszenie nr 509041-N-2018 z dnia 2018-01-24 r.

Gmina Trzyciąż: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Glanów i części m. Imbramowice wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w m. Trzyciąż
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA W ZAŁĄCZENIU

Załączniki do pobrania:                      SIWZ
 1. Formularz   ofertowy   wykonawcy – zał. nr 1 SIWZ
 2. Oświadczenie   o  spełnieniu warunków udziału w   postępowaniu – zał. nr 2a SIWZ
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2b SIWZ.
 4. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – zał. nr 3 SIWZ
 5. Zobowiązanie do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów – zał. nr 4 SIWZ.
 6. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – zał. nr 5 SIWZ.
 7. Karta gwarancyjna – zał. nr 6 SIWZ
 8. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. nr 7 SIWZ
 9. Oświadczenie o zatrudnieniu – zał. nr 8 SIWZ
 10. Przedmiary robót - załącznik nr 9 SIWZ
 11. Specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót STWiORB: - załącznik nr 10 SIWZ

Dokumentacja projektowa: - załącznik nr 11 SIWZ - DO POBRANIA Z LINKU:

https://mega.nz/#!OxYGFTTa!Kz-GzmP_r5858AYzvT4qusCGg0gyZFR5rX8HNv0XQkg

 INSERT INTO `tqfk6_content` VALUES(Po otwarciu należy wcisnąć przycisk "Download" i poczekać na pobranie pliku. UWAGA: plik waży ok. 304.6 MB, prędkość pobierania zależy od prędkości łącza. Plik zapakowany w .zip - nie wymaga żadnego obcego oprogramowania do jego wyodrębnienia)

 UWAGA:

Do niniejszego ogłoszenia dodane są dwa ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:

Ogłoszenie nr 500024210-N-2018 z dnia 01-02-2018 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 z dnia 26.01.2018 r. DOT. REALIZACJI ZADANIA 

Ogłoszenie nr 500026066-N-2018 z dnia 05-02-2018 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 2 z dnia 02.02.2018 r. DOT. REALIZACJI ZADANIA 

należy zapoznać sie z ich treścią.

Aktualny przedmiar robót:

„zal 09_przedmiar Glanów-aktualny 2_02_2018”, na podstawie którego należy skalkulować cenę oferty.  

____________________________________________________________________________

Trzyciąż, dnia 24 stycznia 2018 r.