271.01.2015                                                                         Trzyciąż, dnia 25.06.2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nazwa zadania: „Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jangrot, Gm. Trzyciąż”.

         (numer ogłoszenia w BZP: 87837 - 2015; data zamieszczenia: 16.06.2015)

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 349 z późn. zm.) zawiadamiam                             o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: 271.01.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jangrot, Gm. Trzyciąż”.

 Uzasadnienie

 W postępowaniu wpłynęło 3 oferty. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnił postępowanie.