Trzyciąż, dnia 1 kwietnia 2022 r.

Zamawiający:

Gmina Trzyciąż

  1. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż

                                            

Dotyczy: „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzyciąż – etap 2 – inst.”

Numer postępowania: IiR 271.04.2022

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

Informacja
o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/ unieważnieniu postępowania

 

  1. Działając na podstawie 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 i 2 zamówienia.

Część 1 Modernizacja instalacji c.o. i kotłownia gazowa w budynku Remizy OSP Zagórowa

Część 2 Modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Jangrocie

 

Uzasadnienie decyzji: Art. 255 ust. 3 ustawy Pzp - Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

  1. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

 

Oferta wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa Łukasz Pasek, Zagórowa 63, 32-353 Trzyciąż została odrzucona.

Raport z wyniku weryfikacji złożonych dokumentów – formularza ofertowego oraz wszystkich pozostałych złożonych załączników wykazał brak podpisu - „Brak możliwości weryfikacji. Nie odnaleziono pliku z osadzonym Podpisem Elektronicznym”

 

Uzasadnienie decyzji:  Na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 6  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.

Nie spełniono wymogu zawartego w SWZ rozdział XIV. pkt 9 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

 

 

 

Otrzymują:

  • Firma Handlowo-Usługowa Łukasz Pasek, Zagórowa 63, 32-353 Trzyciąż
  • MONOMER Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 5, 42-300 Myszków
  • Strona internetowa
  • a/a UG.
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (08da1605-2677-9903-ee9d-0e0001dfd51e.pdf)08da1605-2677-9903-ee9d-0e0001dfd51e.pdf72 kB