Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji Gminy Trzyciąż”

Numer postępowania:

IiR 271.14.2022

Trzyciąż, 25 sierpnia 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/ unieważnieniu postępowania

 

 1. Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Trzyciąż, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji Gminy Trzyciąż” na podstawie art. 275 ust. 1 w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Projektowo-Budowlana WŁODARZ

Michał Włodarz,

Gruszów 48, 32-109 Pałecznica

NIP: PL 6821614746

Cena

 

 

 

Okres gwarancji i rękojmi

8 699 090,84 PLN

Po poprawce omyłek rachunkowych:

8 664 770,14 PLN

6 lat

 

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia, tj. zawierała najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria: ceny, gwarancji i rękojmi spośród przedstawionych ofert niepodlegających odrzuceniu, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

 • cena: 60,00 pkt,
 • gwarancja i rękojmia: 40,00 pkt,
 • Łączna punktacja: 100,00 pkt

 

Na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  w w/w ofercie zostały poprawione oczywiste omyłki rachunkowe, które spowodowały zmniejszenie całkowitej wartości netto o kwotę: 27 903,01 zł  

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe spowodowało zmianę ceny oferty:

netto

brutto

Wartość oferty złożonej:

7 072 431,58

8 699 090,84

Wartość po poprawce omyłek:

7 044 528,57

8 664 770,14

 

 1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców:

 

Nr

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

1

Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR sp. z o.o.,

os. Parkowe 3/30, 34-300 Żywiec

2

Firma Projektowo-Budowlana WŁODARZ Michał Włodarz,

Gruszów 48, 32-109 Pałecznica

3

AMB Budownictwo,

Kozia Wieś 11, 29-105 Krasocin

 

 • Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: - nie dotyczy
 1. Informacja o unieważnieniu postępowania w części: - nie dotyczy
 2. Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

 

Lp.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena” (waga 60,00)

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Okres gwarancji” (waga 40,00)

Łączna ilość punktów przyznanych ofercie

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR sp. z o.o., os. Parkowe, 34-300, Żywiec

48,19

40,00

88,19

2.

Firma Projektowo-Budowlana WŁODARZ Michał Włodarz, Gruszów 48, 32-109, Pałecznica

60,00

40,00

100,00

3.

AMB Budownictwo, Kozia Wieś 11, 29-105, Krasocin

56,94

40,00

96,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 • Strona internetowa prowadzonego postepowania, Tablica ogłoszeń,
 • Wykonawcy biorący udział w postepowaniu
 • a/a UG.