Podatek od nieruchomości

             Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok w stosunku do poprzedniego roku uległy zmianie i wynoszą:

  • od gruntów :

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,78 zł od 1 m2 powierzchni,                                                                                       

b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  –  3,45 zł od 1 ha powierzchni,

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł od 1m2 powierzchni;                                                                                    

d/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2015 r., poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,10 zł od 1 m² powierzchni;

  • od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych –  0,37 zł od  1m2 powierzchni użytkowej,

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c/zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,                                           

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

  • od budowli – 2% wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Podatek rolny

             Podatek rolny na 2021 rok uległ podwyższeniu w stosunku do poprzedniego roku i na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynosi:

58,55 zł x 2,5q = 146,3750 zł z 1 ha przeliczeniowego

Podatek rolny dla gospodarstw o powierzchni do 1hektara wynosi :

58,55 zł x 5q = 292,75 zł z 1 ha fizycznego

            Podobnie jak w poprzednich latach jeżeli kwota podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,00 zł, podatek ten powinien zostać uregulowany przez podatnika jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty - dla osób fizycznych to 15 marzec 2021 r.

Jeżeli zaś podatek przekroczy kwotę 100,00 zł to płatny jest  jak dotychczas w czterech terminach:  do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

 Podatek leśny

             Podatek leśny również uległ podwyższeniu na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wynosi:

196,84 zł/1m3 x 0,220m3 = 43,3048 zł/ha

 

Opłata targowa

            Wysokość opłaty targowej w stosunku do poprzedniego roku nie uległa zmianie, na terenie Gminy Trzyciąż przedstawia się w następujący sposób :

  • od sprzedaży z kosza, skrzynki, wozu - 3,00 zł
  • od sprzedaży ze straganu - 6,00 zł
  • od sprzedaży z samochodu o masie całkowitej 3,5 t lub niższej - 8,00 zł
  • od sprzedaży z samochodu powyżej 3,5 tony masy całkowitej - 12,00 zł

jest to stawka dzienna.

 Zwolniona z opłaty targowej jest sprzedaż zwierząt gospodarskich.

 

Konto Urzędu Gminy Trzyciąż do wpłat podatkowych:

KBS O/Trzyciąż:  46 8591 0007 0280 0000 0097 0001