Podajemy informacje o stawkach podatkowych obowiązujących w roku 2022. Druki deklaracji znajdują się poniżej.

 

 

Podatek od nieruchomości

            Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok wynoszą:

 • od gruntów :
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,83 zł od 1 m2 powierzchni;
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 3,69 zł od 1 ha powierzchni;
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,33 zł od 1m2powierzchni;
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2015 r., poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,11 zł od 1 m² powierzchni;
 • od budynków lub ich części :
 1. mieszkalnych – 0,40 zł od  1m2 powierzchni użytkowej;
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –20,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,85 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,69 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;
 • od budowli – 2% wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Podatek rolny

            Podatek rolny na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi:

61,48 zł x 2,5q = 153,70 zł z 1 ha przeliczeniowego

Podatek rolny dla gospodarstw o powierzchni do 1hektara wynosi :

61,48 zł x 5q = 307,40 zł z 1 ha fizycznego

 

            Podobnie jak w poprzednich latach jeżeli kwota podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,00 zł, podatek ten powinien zostać uregulowany przez podatnika jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty - dla osób fizycznych to 15 marzec 2022 r.

Jeżeli zaś podatek przekroczy kwotę 100,00 zł to płatny jest  jak dotychczas w czterech terminach:

do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

Podatek leśny

            Podatek leśny zgodnie z  Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynosi:

212,26 zł/1mx 0,220m3 = 46,6972 zł/ha

 

Opłata targowa

            Wysokość opłaty targowej w stosunku do poprzedniego roku nie uległa zmianie, na terenie Gminy Trzyciąż przedstawia się w następujący sposób :

 • od sprzedaży z kosza, skrzynki, wozu - 3,00 zł
 • od sprzedaży ze straganu - 6,00 zł
 • od sprzedaży z samochodu o masie całkowitej 3,5 t lub niższej - 8,00 zł
 • od sprzedaży z samochodu powyżej 3,5 tony masy całkowitej - 12,00 zł

jest to stawka dzienna.

 Zwolniona z opłaty targowej jest sprzedaż zwierząt gospodarskich.

 

Konto Urzędu Gminy Trzyciąż do wpłat podatkowych:

KBS O/Trzyciąż:  46 8591 0007 0280 0000 0097 0001