UWAGA !

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Trzyciąż zawiadamia, iż od dnia 01 stycznia obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr XIX/152/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej (Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2019r. poz. 9469).

Nowe stawki opłat wynoszą:

  • 16,50 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
  • 49,50 zł miesięcznie, podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Powyższa stawka obowiązuje za miesiące od styczeń do sierpień  2020r zgodnie z przetargiem, który wyłonił firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Trzyciąż.

Ważne:

  • Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji oraz blankiety wpłat.
  • Właściciele, którzy dotychczas deklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych z mocy prawa muszą dostosować się do przepisów i dokonywać segregacji odpadó
  • Nową deklarację należy złożyć w przypadku np.: zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (narodziny, zgony). Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.
  • Opłatę należy wpłacać z góry, bez wezwania , do 15-go dnia każdego miesiąca.
  • Od 06.09.2019r. zmianie uległ nr konta na który należy wpłacać należną opłatę:

            53 8591 0007 4200 0520 0097 0569

  • W przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc styczeń, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 01.01.2020r.