a) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

- Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław. 

b) miejsce  zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

- Składowisko Ujków Stary, Osadowa 1, Ujków Stary, 32-329 Bolesław, 1212032 Bolesław (Składowisko)

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

- poziomy za rok 2017: 

Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi [Mg] - 230,139
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości [Mg] - 1 175,140
Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych [%] - 31,80
MwGUS - masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa (wg GUS) [Mg] - 0,289
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] - 37,41 Obliczono z deklaracji


Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 8) [Mg] - 162,820
Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych i zebranych w danym okresie sprawozdawczym [Mg] - 162,820
Mwbr - łączna masa wytworzonych 8) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg - 162,820
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] - 100


Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r.8, '); 17) - OUB1995 [Mg] - 341,823
asa odpadów ulegających biodegradacji odebranych i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania - MOUBR [Mg] - 80,105
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - 25,57


d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław. 

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,

1. Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław. 

2. Mobilny Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Glanowie, w 2 i 4 sobotę każdego miesiąca w godzinach od 8 - 12. 

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650, '); zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Zakład Przetwórstwa ZSEIE BIOSYSTEM S.A., ul. Fabryczna 5, Bolęcin, 32-540 Bolęcin, 1203053 Trzebinia

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;

Zbieranie u źródła oraz Mobilny Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Glanowie, w 2 i 4 sobotę każdego miesiąca w godzinach od 8 - 12.