Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujkowie Starym Gmina Bolesław, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław właściciele nieruchomości zamieszkałych, mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • odpady ulegające biodegradacji,
 • papier i tektura,
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,
 • plastik i opakowania wielomateriałowe, metale,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe**,

** Do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów (maksymalnie 100kg rocznie) remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych. Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zawierające azbest,
 • materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna.
 • części samochodowe,(np. szyby samochodowe, zderzaki, tapicerka itp.)
 • opony z samochodów ciężarowych,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady pochodzące od mieszkańców innych gmin.
 • odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

UWAGA

Z dniem 01.01.2019 r PSZOK w Glanowie zostaje zlikwidowany