Marszałek Województwa Małopolskiego przypomina o terminach przekazywania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska na administrowanym przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast terenach, termin upływa 31 marca 2012 roku.

Jednocześnie informuje, że podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych opłat do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.
31 stycznia 2012 r UPŁYNIE TERMIN ROZLICZANIA SIĘ ZA II PÓŁ. 2011r.
Marszałek Województwa Małopolskiego informuje również, że przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Kolejną informacją jest: że w związku z art. 18 ustawy o bateriach i akumulatorach przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania, przetwarzania baterii lub akumulatorów na terenie kraju, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu, przetwarzania baterii lub akumulatorów, jest zobowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru oraz uzyskania numeru rejestrowego.
Termin do dnia 15 marca roku następującego po roku.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje zmieniony wzór formularza do sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych. Przedmiotowe sprawozdanie należy składać do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie:
DO 15 MARCA ZA POPRZEDNI ROK KALENDARZOWY (tzw. ROK SPRAWOZDAWCZY).
W/w zbiorcze zestawienia o odpadach sporządzanie i przekazywanie jest obowiązkiem dla m.in. prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzący odzysk lub unieszkodliwianie odpadów oraz firmy komunalne, szkoły, urzędy, szpitale, apteki, lekarze prowadzący dział. gospodarczą.
Natomiast do składania zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych zobowiązani są wyłącznie ich wytwórcy (dot. oczyszczalni ścieków).
Karą za niewywiązanie się z w/w obowiązku przekazywania zestawień danych jest kara pieniężna w wysokości 500 zł nakładana przez marszałka województwa (art. 79c ust. 3 ustawy o odpadach).

 

Nowe formularze do sporządzenia podmiotowych sprawozdań oraz broszurę odpadową dla podmiotów zobowiązanych do sprawozdawczości można pobrać ze strony internetowej:

www.malopolskie.pl/gospodarkaodpadami