Wójt Gminy Trzyciąż                              Trzyciąż, dnia 21 listopada 2011 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. wraz ze zmianą tekstu planu uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż  Nr XXVIII/146/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. – w celu umożliwienia:

a) poszerzenia cmentarza wraz z usługami towarzyszącymi w sołectwie Jangrot w gminie Trzyciąż,

b) realizacji usług publicznych w sołectwie Imbramowice, w terenie będącym własnością Gminy (dz. nr 222).

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227) i Uchwały
Rady Gminy Trzyciąż Nr LX/319/2010 z dnia 27.10.2010 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wprowadzanej do planu zmiany.

 

Projekt zmiany planu wraz z prognozą zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28.11.2011 r. do 27.12.2011 r., w godz. od 10.00 do 12.00, w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż,  32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 99. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8.12.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany planu oraz w prognozie należy składać na piśmie do Wójta Gminy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2012 r.

 

 

 

 

mgr inż. Roman Żelazny

Wójt Gminy Trzyciąż