Wójt Gminy Trzyciąż                                                  Trzyciąż, dnia 5 września 2011 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. wraz ze zmianą tekstu planu uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż  Nr XXVIII/146/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. - w celu zmiany przeznaczenia działek nr 98/2 i 98/3 położonych w terenie ogrodów działkowych w sołectwie Trzyciąż na teren usług komercyjnych.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227) i Uchwały
Rady Gminy Trzyciąż Nr III/24/2011 z dnia 20.01.2011r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wprowadzanej do planu zmiany.

 

Projekt zmiany planu wraz z prognozą zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12.09.2011 r. do 07.10.2011 r. , w godz. od 13.00 do 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż,  32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 99. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.09.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany planu oraz w prognozie należy składać na piśmie do Wójta Gminy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2011 r.

 

 

 

mgr inż. Roman Żelazny

Wójt Gminy Trzyciąż