Wójt Gminy Trzyciąż                                                  Trzyciąż, dnia 5 września 2011 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wprowadzanej zmiany, w celu umożliwienia:

a) poszerzenia cmentarza w sołectwie Jangrot wraz z usługami towarzyszącymi,

b) realizacji usług publicznych w sołectwie Imbramowice, w terenie będącym własnością Gminy.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227) oraz Uchwały
Rady Gminy Trzyciąż nr LX/318/2010 z dnia 27.10.2010r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt zmiany studium wraz z prognozą zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12.09.2011 r. do 07.10.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż,  32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 99, w godz. od 13.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.09.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 12.00.

Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2011 r.

 

 

 

 

mgr inż. Roman Żelazny

Wójt Gminy Trzyciąż