Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 5

W miesiącu 2430

Wszystkich 79683

 

Wójt Gminy Trzyciąż                                                  Trzyciąż, dnia 5 września 2011 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wprowadzanej zmiany, w celu umożliwienia:

a) poszerzenia cmentarza w sołectwie Jangrot wraz z usługami towarzyszącymi,

b) realizacji usług publicznych w sołectwie Imbramowice, w terenie będącym własnością Gminy.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227) oraz Uchwały
Rady Gminy Trzyciąż nr LX/318/2010 z dnia 27.10.2010r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt zmiany studium wraz z prognozą zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12.09.2011 r. do 07.10.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż,  32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 99, w godz. od 13.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.09.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 12.00.

Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany Studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2011 r.

 

 

 

 

mgr inż. Roman Żelazny

Wójt Gminy Trzyciąż