Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 230

W miesiącu 2326

Wszystkich 79579

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Przedmiot zamówienia: 

„Wykonanie utwardzeń peronów przystankowych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794, wykonanie kompletu zatok autobusowych w m. Podchybie oraz wykonanie zatoki autobusowej w m. Zadroże”  

Zamawiający:

Gmina Trzyciąż Trzyciąż Nr 99 32-353 Trzyciążwww.trzyciaz.ug.pl  tel. (0-12) 389-40-01 w. 30, 51 Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod numerem: 173607 - 2011dnia 22 czerwca 2011r. - POBIERZ 

Załączniki:   -  SIWZ

1.       Formularz „Oferta” - załącznik nr 1 SIWZ ,

2.       Wzór umowy - załącznik nr 2 SIWZ,

3.       Wzór oświadczeń - załącznik nr 3 SIWZ,

4.       Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy                   i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4 SIWZ,

5.       Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 SIWZ,

6.       Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik  nr 6 SIWZ,

7.       Wykaz zawierający jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - załącznik nr 7 SIWZ.

8.       Przedmiary robót - załącznik nr 8 SIWZ:  8.1   Odcinek 1 8.2   Odcinek 2 8.3   Odcinek 3 8.4   Odcinek 4 8.5   Odcinek 5 8.6   Odcinek 6 8.7   Odcinek 7 8.8   Odcinek 8      

 9.  Dokumentacja projektowa:

  

czesc-opisowa

opis-techniczny

W1_orientacja

W2-1_plan-sytuacyjny

W2-2_plan-sytuacyjny

W2-3_plan-sytuacyjny

W2-4_plan-sytuacyjny

W2-5_plan-sytuacyjny

W2-6_plan-sytuacyjny

W2-7_plan-sytuacyjny

W2-8_plan-sytuacyjny

W3-1_profil-podluzny

W3-2_profil-podluzny

W3-3_profil-podluzny

W3-4_profil-podluzny

W3-5_profil-podluzny

W3-6_profil-podluzny

W3-7_profil-podluzny

W3-8_profil-podluzny

W4_przekroje-typowe

W5_szczegoly-konstr

W6-1_przekroje-poprzeczne

W6-2_przekroje-poprzeczne

W6-3_przekroje-poprzeczne

W6-4_przekroje-poprzeczne

W6-5_przekroje-poprzeczne

W6-6_przekroje-poprzeczne

W6-7_przekroje-poprzeczne

W6-8_przekroje-poprzeczne

W7-1_studzienka