Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 46

W miesiącu 1989

Wszystkich 79242

IiR 7624-1SU/5/09                                               Trzyciąż, dnia 15 lutego 2010 r.

 OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Trzyciąż, działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

 zawiadamia, 

że w dniu 09.11.2009r. wpłynął wniosek Pana Jacka Makowieckiego, Ul. Kwiatowa 7, 32-083 Szczyglice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Farma Wiatrowa Porąbka” zlokalizowana na  działkach nr o numerach 235, 236/3, 227, 228/2 w obrębie ewidencyjnym Porąbka.

Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na który będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar na który będzie ono oddziaływać, wypisy z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie ono oddziaływać.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni wiatrowej, składającej się z dwóch turbin wiatrowych (oznaczonych S i N) typu Gamesa G90 o mocy nominalnej 2 MW każda, wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną.

Turbina S zostanie zlokalizowana na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako numer 235 i 236/3, a turbina N zostanie zlokalizowana na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako numer 227 i 228/2. Siłownie wiatrowe zostaną posadowione na żelbetowych fundamentach, wykonanych przez specjalistyczną firmę, na podstawie szczegółowego projektu technicznego. Fundament na powierzchni ziemi będzie miał średnicę ok. 4,0 m, a jego grubość wyniesie ok. 2 m. Całkowite wymiary podstawy fundamentu, na głębokości ok. 2,5 m, będą określone w szczegółowym projekcie technicznym. W zależności od warunków geologicznych jest to od 14x14 m do 20x20 m. Wraz z projektowanymi turbinami wiatrowymi zostanie wykonana stacja trafo, która zajmie ok. 6-8 m², przyłącze energetyczne do turbin oraz linia SN 15 kV. Obiekty infrastrukturalne zostaną wykonane na podstawie szczegółowych, branżowych projektów technicznych. Do turbin wiatrowych zostanie wykonana utwardzona droga dojazdowa. Do turbiny S od strony południowej od strony drogi gminnej, do turbiny N od strony wschodniej od drogi gminnej. 

Kierując się opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie pismo znak OO.Asł.6665-3-204-09 z dnia 13.01.2010r. 2009 r., oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu pismo znak PSS.NNZ.513/45/09 z dnia 17.12.2009 r. Wójt Gminy Trzyciąż wydpostanowienie z dnia 11.02.2010r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji środowiskowej w tej sprawie jest Wójt Gminy Trzyciąż, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej i ustnej, w terminie od 15-02-2010 r. do 08-03-2010 r. w Urzędzie Gminy Trzyciąż, pokój nr 30, w godz. 7.30 - 15.30, tel. /012/ 389-40-01 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Trzyciąż przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Informacja została zamieszczona na stronie Urzędu Gminy Trzyciąż w dniu 15.02.2010r.

 Wójt Gminy Trzyciąż

Roman Żelazny

Postanowienie z dnia 11.02.2010r. Wójta  Gminy Trzycąż nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - pobierz