Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 212

W miesiącu 2308

Wszystkich 79561

Trzyciąż, dnia 02 czerwca 2008 r.

 I-TBiZK 7624-1SU/1/08 

DECYZJA NR 1/2008

O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4, w związku z art. 46 ust.1 pkt 1oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony  (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz.  105 z późn. zm.)., art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst : Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 stycznia 2008 r. Gmina Trzyciąż, Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż, oraz po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uzgodnieniu stosownie do art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy

ustalam

środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

„Pierwszy etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmującej sołectwo Zadroże, lokalizacja kolektora zbiorczego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 (km od 59+750 do 63+150 ) wraz z kanałami bocznymi:nr 1 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 100 m wzdłuż drogi wewnętrznej                dz. nr 72 dr,nr 2 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 1300 m wzdłuż drogi gminnej                   nr K120485 dz. nr 50 dr,nr 3 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 520 m wzdłuż drogi gminnej                      nr K120487 dz. nr 327/5 dr,nr 4 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 330 m wzdłuż drogi powiatowej                  nr 18128 dz. nr 247 dr,nr 5 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 140 m wzdłuż drogi gminnej                        nr K120483 dz. nr 263 dr,

w obrębie ewidencyjnym Zadroże, włączenie do istniejącego kolektora sanitarnego                   w obrębie ewidencyjnym Trzyciąż.”

 

1.      Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

·         Obiekty infrastruktury technicznej: sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

·         Inwestycja obejmuje: Pierwszy etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmującej sołectwo Zadroże, lokalizacja kolektora zbiorczego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 (km od 59+750 do 63+150 ) wraz z kanałami bocznymi:nr 1 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 100 m wzdłuż drogi wewnętrznej                                 dz. nr 72 dr,nr 2 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 1300 m wzdłuż drogi gminnej                                    nr K120485 dz. nr 50 dr,nr 3 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 520 m wzdłuż drogi gminnej                                      nr K120487 dz. nr 327/5 dr,nr 4 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 330 m wzdłuż drogi powiatowej                                 nr 18128 dz. nr 247 dr,nr 5 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 140 m wzdłuż drogi gminnej                                       nr K120483 dz. nr 263 dr,w obrębie ewidencyjnym Zadroże, na działkach o nr ewid.:  wg wykazu w aktach sprawy”.

2.      Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

·         Gospodarka odpadami, powstającymi na etapie wykonania prac budowlanych i na etapie eksploatacji winna być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).

·         Poziom hałasu nie może przekroczyć dopuszczalnych wartości, określonych w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz.  105 z późn. zm.).

·         W trakcie realizacji należy zastosować rozwiązania oraz zabezpieczenia dot. emisji zanieczyszczeń i hałasu, dla terenu zabudowy mieszkaniowej w taki sposób, aby nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnych norm.

·         Podczas realizacji inwestycji konieczne jest prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP .

·         Teren zajęty pod w/w inwestycję należy doprowadzić do stanu pierwotnego po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

·         Należy ograniczyć prowadzenie planowanego przedsięwzięcia do pory dnia jako przedział od godz. 600 do 2200.

·         Prowadzone prace związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie powinny powodować nadmiernych utrudnień w ruchu komunikacyjnym w terenie objętym inwestycją. 

3.      Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia                      w projekcie budowlanym:

·         Planowania inwestycja nie może spowodować zagrożenia skażeniem wód, gleby oraz ziemi.

·         Po zrealizowaniu inwestycji teren wymaga uporządkowania i odnowienia roślinności, która będzie pełnić funkcję ozdobną i izolacyjną. 

4.      Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,                         w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii: - nie dotyczy. 

5.      Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko: - nie dotyczy. 

6.      W/w przedsięwzięcie nie dotyczy przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy - stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Jednocześnie postanawiam nałożyć na wnioskodawcę następujące obowiązki:

a)    Dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej: - nie dotyczy.

b)   Przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając zakres oraz termin jej przedstawienia, w przypadku przedsięwzięć, dla których sporządza się raport                  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: - nie dotyczy.

c)    Przedstawienie analizy porealizacyjnej w terminie do: - nie dotyczy. 

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 U Z A S A D N I E N I E :

Po otrzymaniu wniosku Gminy Trzyciąż z dnia 23 lutego 2008 r. (uzupełnionego dnia 30 stycznia 2008 r) wszczęto postępowanie w sprawie oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Analizowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w sołectwie Zadroże w postaci kolektora zbiorczego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 (km od 59+750 do 63+150 ) wraz z kanałami bocznymi:-          nr 1 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 100 m wzdłuż drogi wewnętrznej dz. nr 72 dr,-          nr 2 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 1300 m wzdłuż drogi gminnej nr K120485 dz. nr 50 dr,-          nr 3 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 520 m wzdłuż drogi gminnej nr K120487 dz. nr 327/5 dr,-          nr 4 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 330 m wzdłuż drogi powiatowej nr 18128 dz. nr 247 dr,-          nr 5 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 140 m wzdłuż drogi gminnej nr K120483 dz. nr 263 dr,w obrębie ewidencyjnym Zadroże.

Projektowane kolektory włączone zostaną do istniejącego kolektora sanitarnego w obrębie ewidencyjnym Trzyciąż i poprzez tę sieć do istniejącej oczyszczalni ścieków w Trzyciążu.Inwestycja obejmuje wykonanie:¨       Kanałów grawitacyjnych Ø200mm z rur tworzywowych PVC, L = ok. 5,51 km¨       Prefabrykowanych pompowni ścieków  –  sztuk 2¨       Rurociągów tłocznych o średnicach Ø110-50mm z rur PEHD, L = ok. 1,13 km¨       Studni na kanałach grawitacyjnych tworzywowych o średnicach Ø 1000mm (załomowe i inspekcyjne) oraz pozostałych Ø425mm ¨       Przykanalików o średnicach Ø160mm z rur PVC,¨       Pompowni przydomowych. Kanały sanitarne grawitacyjne wytrasowane zostaną optymalnie tak, aby:-          umożliwić podłączenie maksymalnej ilości gospodarstw domowych z jak najkrótszymi przyłączami,-          zapewnić zgodność z możliwościami technicznymi wynikającymi z ukształtowania terenu,-          zachować wymagane odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz odległości od istniejących obiektów budowlanych.Kanały sanitarne poprowadzone będą ze spadkami, które umożliwią ich samooczyszczanie. W skład kanałów grawitacyjnych wchodzą studzienki rewizyjne i połączeniowe Ø1000mm. Pompownie ścieków zaprojektowane zostały przy przekroczeniu maksymalnej głębokości kanałów oraz w przypadku wystąpienia przeciwnych spadków terenu.W przypadku równoległego przebiegu kanału grawitacyjnego i rurociągu tłocznego będą one ułożone we wspólnym wykopie.Trasa przebiegu sieci prowadzi częściowo po terenach prywatnych oraz w drogach. Zastosowane rozwiązania materiałowe pozwalają na prowadzenie sieci tak w terenie niezabudowanym jak i w pasie drogowym. Istniejący układ komunikacyjny zostanie zachowany.Nie przewiduje się wycinki drzew w pasie projektowanej kanalizacji. Po realizacji kanalizacji zagospodarowanie terenu zostanie przywrócone do stanu pierwotnego.Teren przeznaczony pod lokalizację kanalizacji obejmuje kilkaset posesji. Jest to obszar wiejski i stanowi własność prywatną lub Skarbu Państwa. Charakteryzuje się on zabudową jednorodzinną, skoncentrowana wzdłuż drogi wojewódzkiej i dróg gminnych, lokalnie rozproszoną wiejską zagrodową.Po wybudowaniu kanalizacji do oczyszczalni dopłynie ok. 86 m3/d ścieków bytowych, co wpłynie bardzo korzystnie na efekt pracy obecnej oczyszczalni gdyż uzyska ona parametry zbliżone do zakładanych.  

Biorąc pod uwagę § 3 ust.1 pkt 72a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 03.12.2004 r. z późn. zm.) stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których raport oddziaływania na środowisko może być wymagany.Stosownie, do art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia, 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Olkuszu Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Ul. Mickiewicza 2, 32-300 OLKUSZ oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. K.K. Wielkiego 22, 32-300 OLKUSZ z zapytaniem o konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. Otrzymano opinie                   w formie postanowień:-          w dniu 13 lutego 2008 r. od Starostwa Powiatowego w Olkuszu Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa - pismo z dnia 07.02.2008 r. znak: WS 7633-5/1/2008,-          oraz w dniu 21 lutego 2008 r. od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                             w Olkuszu pismo z dnia 21.02.2008 znak: PSSE.NNZ.513-S9/2/08z informacją, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Postanowieniem z dnia 22.02.2008 r. znak I-TBiZK 7624-1SU/1/08 odstąpiono od obowiązku opracowania raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.Następnie, stosownie do art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia, 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wystąpiono do organu ochrony środowiska - Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu z wnioskiem o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Otrzymano opinie w formie postanowień:-          w dniu 14 maja 2008 r. od Starostwa Powiatowego w Olkuszu Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa - pismo z dnia 07.05.2008 znak: WS 7633-5/2/2008,-          oraz w dniu 12 maja 2008 r. od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu pismo z dnia 08.05.2008 znak: PSSE.NNZ.514-S22/10/08 z pozytywnymi uzgodnieniami realizacji inwestycji (warunki uzgodnienia uwzględniono w treści decyzji).

 Planowana inwestycja:-           nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, lecz ma na celu jego poprawę poprzez likwidację szamb zlokalizowanych na tym terenie oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej,-           nie powoduje trwałej zmiany stosunków wodnych występujących w gruncie, nie powoduje też zmian w ukształtowaniu terenu, dostosowana jest do istniejącego zagospodarowania terenu,-           nie jest zlokalizowana na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. 

Po przeanalizowaniu wniosku, pod kątem oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko jak również w oparciu o uzgodnienia z organem ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Olkuszu i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu oraz należy stwierdzić, że realizacja inwestycji, zgodnie z podanymi w treści decyzji warunkami, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego oraz nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.Inwestycja jest zgodna z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż (Uchwała Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 roku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 21.10.2005 r. Nr 566 poz. 3995).

Ponieważ przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko - odstąpiono od przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz od przedstawienia analizy porealizacyjnej. W trakcie postępowania strony nie wniosły żadnych uwag czy wniosków.Ustalone wymagania i warunki wynikają z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska.Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

1.     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art.46 ust.4 pkt 2-9 ustawy Prawo ochrony środowiska – art.56 ust.9;

2.     Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 56a;

3.     Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust.4; wniosek winien być złożony nie później niż przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust.4b;

4.     Termin, o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacznie oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 46 ust.4c;

5.     Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 – w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Trzyciąż.Akta sprawy do wglądu w Referacie I-TBiZK Urzędu Gminy w Trzyciążu.