Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002


e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 111

W miesiącu 2092

Wszystkich 94401

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

I-TBiZK 7624-1SU/1/08                        Trzyciąż, dnia – 22 lutego 2008 r. 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst : Dz. U. z 2000 r. Nr       98, poz. 1071 z późn. zm.),

postanawiam, że dla przedsięwzięcia:

„Pierwszy etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmującej sołectwo Zadroże, lokalizacja kolektora zbiorczego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 (km od 59+750 do 63+150 ) wraz z kanałami bocznymi:nr 1 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 100 m wzdłuż drogi wewnętrznej                dz. nr 72 dr,nr 2 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 1300 m wzdłuż drogi gminnej                   nr K120485 dz. nr 50 dr,nr 3 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 520 m wzdłuż drogi gminnej                      nr K120487 dz. nr 327/5 dr,nr 4 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 330 m wzdłuż drogi powiatowej                  nr 18128 dz. nr 247 dr,nr 5 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 140 m wzdłuż drogi gminnej                        nr K120483 dz. nr 263 dr,

w obrębie ewidencyjnym Zadroże, włączenie do istniejącego kolektora sanitarnego                   w obrębie ewidencyjnym Trzyciąż.”

 odstępuję od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu  na środowisko. U Z A S A D N I E N I E :Tut. Organ, właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zapoznaniu się z wnioskiem Gminy Trzyciąż z dnia 23 lutego 2008 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia, informacjami o tym przedsięwzięciu, a także biorąc pod uwagę § 3 ust.1 pkt 72a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 03.12.2004 r. z późn. zm.) stwierdził, że przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć dla których raport oddziaływania na środowisko może być wymagany.Stosownie, do art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia, 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Olkuszu Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Ul. Mickiewicza 2, 32-300 OLKUSZ oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. K.K. Wielkiego 22, 32-300 OLKUSZ z zapytaniem czy istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. Otrzymano opinie w formie postanowień:-         w dniu 13 lutego 2008 r. od Starostwa Powiatowego w Olkuszu Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa - pismo z dnia 07.02.2008 r. znak: WS 7633-5/1/2008,-         oraz w dniu 21 lutego 2008 r. od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                   w Olkuszu pismo z dnia 21.02.2008 znak: PSSE.NNZ.513-S9/2/08z informacją, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Analizowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w sołectwie Zadroże w postaci kolektora zbiorczego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 (km od 59+750 do 63+150 ) wraz z kanałami bocznymi:nr 1 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 100 m wzdłuż drogi wewnętrznej                 dz. nr 72 dr,nr 2 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 1300 m wzdłuż drogi gminnej nr K120485 dz. nr 50 dr,nr 3 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 520 m wzdłuż drogi gminnej                      nr K120487 dz. nr 327/5 dr,nr 4 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 330 m wzdłuż drogi powiatowej                  nr 18128 dz. nr 247 dr,nr 5 – od skrzyżowania z drogą nr 794 o długości 140 m wzdłuż drogi gminnej                        nr K120483 dz. nr 263 dr,w obrębie ewidencyjnym Zadroże.  Projektowane kolektory włączone zostaną do istniejącego kolektora sanitarnego w obrębie ewidencyjnym Trzyciąż i poprzez tę sieć do istniejącej oczyszczalni ścieków w Trzyciążu.

Inwestycja obejmuje wykonanie:

¨      Kanałów grawitacyjnych Ø200mm z rur tworzywowych PVC, L = ok.  5,51 km

¨      Prefabrykowanych pompowni ścieków  –  sztuk 2

¨      Rurociągów tłocznych o średnicach Ø110-50mm z rur PEHD,  L = ok. 1,13 km

¨      Studni na kanałach grawitacyjnych tworzywowych o średnicach Ø 1000mm (załomowe              i inspekcyjne) oraz pozostałych Ø425mm

¨      Przykanalików o średnicach Ø160mm z rur PVC,

¨      Pompowni przydomowych.

Kanały sanitarne grawitacyjne wytrasowane zostaną optymalnie tak, aby:

-         umożliwić podłączenie maksymalnej ilości gospodarstw domowych z jak najkrótszymi przyłączami,

-         zapewnić zgodność z możliwościami technicznymi wynikającymi z ukształtowania terenu,

-         zachować wymagane odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz odległości od istniejących obiektów budowlanych.

Kanały sanitarne poprowadzone będą ze spadkami, które umożliwią ich samooczyszczanie. W skład kanałów grawitacyjnych wchodzą studzienki rewizyjne i połączeniowe Ø1000mm. Pompownie ścieków zaprojektowane zostały przy przekroczeniu maksymalnej głębokości kanałów oraz w przypadku wystąpienia przeciwnych spadków terenu.

W przypadku równoległego przebiegu kanału grawitacyjnego i rurociągu tłocznego będą one ułożone we wspólnym wykopie.

Trasa przebiegu sieci prowadzi częściowo po terenach prywatnych oraz w drogach. Zastosowane rozwiązania materiałowe pozwalają na prowadzenie sieci tak w terenie niezabudowanym jak i w pasie drogowym. Istniejący układ komunikacyjny zostanie zachowany.

Nie przewiduje się wycinki drzew w pasie projektowanej kanalizacji. Po realizacji kanalizacji zagospodarowanie terenu zostanie przywrócone do stanu pierwotnego.

Teren przeznaczony pod lokalizację kanalizacji obejmuje kilkaset posesji. Jest to obszar wiejski i stanowi własność prywatną lub Skarbu Państwa. Charakteryzuje się on zabudową jednorodzinną, skoncentrowana wzdłuż drogi wojewódzkiej i dróg gminnych, lokalnie rozproszoną wiejską zagrodową.

Po wybudowaniu kanalizacji do oczyszczalni dopłynie ok. 86 m3/d ścieków bytowych, co wpłynie bardzo korzystnie na efekt pracy obecnej oczyszczalni gdyż uzyska ona parametry zbliżone do zakładanych.

Planowana inwestycja:

-           nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, lecz ma na celu jego poprawę poprzez likwidację szamb zlokalizowanych na tym terenie oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej,

-           nie powoduje trwałej zmiany stosunków wodnych występujących w gruncie, nie powoduje też zmian w ukształtowaniu terenu, dostosowana jest do istniejącego zagospodarowania terenu,

-           nie jest zlokalizowana na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

 Po przeanalizowaniu wszystkich posiadanych dokumentów postanowiono orzec jak                w sentencji.Na postanowienie niniejsze służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea10 – w terminie 7 dni od jego otrzymania – za pośrednictwem Wójta Gminy Trzyciąż.Akta sprawy do wglądu w Referacie I-TBiZK Urzędu Gminy w Trzyciążu. OTRZYMUJĄ:

  1. Wnioskodawca,
  2. Strony postępowania,
  3. a/a UG
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM