Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002


e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 114

W miesiącu 2095

Wszystkich 94404

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

I-TBiZK 341/04/08                                                     Trzyciąż, dnia 14.03.2008 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Przedmiot zamówienia:

„Odbudowa drogi Gminnej Zadroże – Milonki Parcela oraz drogi Małyszyce do Ślimionki I Etap”. 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Gmina Trzyciąż  Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż

www.trzyciaz.ug.pl,

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

 

 2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007 r. Nr 223 poz. 1655).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod numerem

52803-2008 dnia 14 marca 2008  r.

3) Określenie sposobu udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie internetowej: www.trzyciaz.ug.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Trzyciążu, Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż w pokoju nr 31 w godzinach pracy urzędu, lub za zaliczeniem pocztowym po wcześniejszym wystąpieniu z wnioskiem na piśmie. Pracownikiem upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest: Ryszard Wypasek: 012/389–40–01 w. 19. 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie zadania pn: „Odbudowa drogi Gminnej Zadroże – Milonki Parcela oraz drogi Małyszyce do Ślimionki I Etap”.  

1.       Odbudowa drogi Gminnej Zadroże – Milonki Parcela obejmuje:  

A.  Odbudowa drogi gminnej Zadroże – Milonki Parcela obejmuje:

a.       Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowym, zagęszczanym mechanicznie, o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm- 153,00 m3

b.       Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych, warstwa ścierna o grubości 4 cm- 1 428, 00 m2      

B.    Odbudowa drogi Małyszyce do Ślimionki I Etap obejmuje:

c.       Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowym, zagęszczanym mechanicznie, o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm- 177,00 m3

d.       Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych, warstwa ścierna o grubości 4 cm- 1 652,00 m2. 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Przedmiot główny: 45233140-2 Roboty drogowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6) Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2008 roku. 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, a także warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ustawy – prawo zamówień publicznych oraz spełnienie wszystkich wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 8) Informacja na temat wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 2 000, 00 PLN, w formie określonej w art. 45 ust. 6- prawo zamówień publicznych. 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:cena oferty – 100% znaczenia.

 10) miejsce i termin składania ofert:

Do dnia 07.04.2008 rok do godz. 13:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Trzyciążu, pok. nr 18 – sekretariat UG (I – piętro).Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.04.2008 roku o godz. 13:05 w Urzędzie Gminy w Trzyciążu              w pokoju nr 20 – sala konferencyjna (I – piętro). 

11) termin związania ofertą30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert. 

12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy. 

13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemuzakupów – nie dotyczy.

 14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy.  

Załączniki:

0.    SIWZ_341_04_2008

1.       Formularz „Oferta” - załącznik nr 1 SIWZ ,

2.       Wzór umowy - załącznik nr 2 SIWZ,

3.      Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - załącznik nr 3 SIWZ,

4.       Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca - załącznik nr 4 SIWZ,

 

5.   Przedmiar robót :

      wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zakresu robót - załącznik nr 5 SIWZ, 

Wójt Gminy Trzyciąż

Roman Żelazny

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM