Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 129

W miesiącu 2225

Wszystkich 79478

ZARZĄDZENIE Nr 13/2008
Wójta Gminy Trzyciąż 
z  dnia 29 lutego 2008 roku  

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania 
                 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie sekcji piłki  
                nożnej w 2008 roku” oraz powołania Komisji Konkursowej.

     Na podstawie art. 30 ust 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej /Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn.zm./ oraz  uchwały Nr XVIII/82/2007 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 z a r z ą d z a m , co następuje: 

§ 1 

Ogłosić konkurs ofert na wsparcie zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie sekcji piłki nożnej w 2008 roku”, którego zasady i tryb określa załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 

1.       Powołać Komisję Konkursową oceniającą oferty złożone na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn.”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie sekcji piłki nożnej w 2008 roku” w składzie: 

1.      Urszula Starzyk – przewodnicząca Komisji
2.      Mariusz Gamrot – członek
3.      Katarzyna Sarecka - członek 

2.       Do zakresu zadań Komisji należy:a/ dokonanie oceny ofert złożonych na ogłoszony otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zgodnie z procedurą i kryteriami, określonymi w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,b/ przedłożenie Wójtowi Gminy Trzyciąż wyników konkursu i propozycji przyznania dotacji. 3. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs.

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Urszuli Starzyk. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.    

 

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 13/2008
Wójta Gminy Trzyciąż 
z dnia 29 lutego 2008 r.

Wójt Gminy Trzyciąż
32-353 Trzyciąż 99
tel./0-12/3894001/ 

    Działając na podstawie art. 11 ust 1 pkt 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/Dz. U. Nr 96, poz 873 z późn. zm./

Ogłasza Otwarty konkurs ofert na: 

Realizację zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie wsparcia pn,: 

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie sekcji piłki nożnej w 2008 roku.
  2. Wysokość środków publiczncj przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 21.000 zł.

Wysokość środków publicznych na realizacje podobnych zadań w 2007 roku wynosiła 21.000 zł.

  1. Zasady przyznawania dotacji:

3.1.            Uczestnikami konkursu mogą być: organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, działające na terenie Gminy Trzyciąż.

3.2.            Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2005 r. NR 264, poz. 2207/ Wzór oferty wraz z projektem umowy na realizację zadania można odebrać w siedzibie Zlecającego pok.21.

3.3.            Oferta powinna zawierać w szczególności:

1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2/ termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4/informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,
 którego dotyczy zadanie,

5/informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,6/ deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,

7/ Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie wypłaca wynagrodzenia osobiefizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej przekraczjącej 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,/przez wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną/, w pkt IV ppkt. 7 Oferty dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawców.

3.4.            Na ogłoszone zadanie może być wybrana więcej niż jedna oferta /konkurs rankingowy/

3.5.            Maksymalna wysokość jednej dotacji wynosi 10.500,00 zł

3.6.            Dotacja udzielona zostanie do 92 % kosztów realizacji zadania.

3.7.            Do oferty należy dołączyć:- oświadczenie o akceptacji projektu umowy,- aktualny odpis z rejestru /ważny 3 m-cy od daty wystawienia/.   

3.8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania    dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.   

3.9. Dotacja przekazywana będzie na podstawie umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach określonych umową.   

4. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:  

4.1. Termin realizacji zadnia publicznego ustala się: od dnia zawarcia umowy do 17 grudnia 2008 r.  

4.2. Zadanie publiczne winno być realizowane na terenie Gminy Trzyciąż,  

4.3. Dotacja może być przeznaczona na:          - opłaty sędziowskie i treningi,           - koszty przejazdu, zakup strojów sportowych i napojów          - ubezpieczenia, opłaty startowe i wpisowe,          - inne wydatki związane z realizacją zadania,

4.4.  Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do zawarcia umowy, określającej warunki realizacji zadania publicznego,

4.5.   Oferent może być zobowiązany do złożenia sprawozdań w trakcie realizacji zadania.

5. Oferty należy składać do dnia 07 kwietnia 2008 r. do godz.15 00  w   sekretariacie /pok.18/ Urzędu Gminy Trzyciąż  32 – 353 Trzyciąż

6.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

6.1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 kwietnia 2008 r. o godz. 11 00.

6.2. Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie, albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, pozostaną nie rozpatrzone.

6.3.  Przy wyborze oferty stosowany będzie tryb wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./

6.4. Uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:
- możliwość realizacji zadania przez oferenta,         
- przedstawiona kalkulacja kosztów /brutto/ realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,         
- przedstawiony preliminarz rozgrywek /wiosennych, jesiennych/         
- przewidywana ilość uczestników.

6.5.   Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzyciąż oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzyciąż.

6.6.      Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu w ciągu 14 dni, od dnia otwarcia ofert. 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Referat Spraw Obywatelskich i Sportu Urzędu Gminy Trzyciąż, pok. 21 tel/0-12/ 3894001 wew. 12.