Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 18

W miesiącu 2368

Wszystkich 79621

I-TBiZK 341/2/08                                                   Trzyciąż, dnia 24 stycznia 2008 r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla II etapu budowy chodnika przy istniejącym krawężniku wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w Trzyciążu

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina TrzyciążTrzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż www.trzyciaz.ug.pl,
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

 2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.             Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod numerem: 17079-2008 dnia 24 stycznia 2008  r 

3) Określenie sposobu udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie internetowej: www.trzyciaz.ug.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można również odebrać w Urzędzie Gminy w Trzyciążu, Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż w pokoju nr 31 w godzinach pracy urzędu, lub za zaliczeniem pocztowym po wcześniejszym wystąpieniu z wnioskiem na piśmie. Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Tomasz Wójcik tel../ fax: (012) 389 – 40 – 01 w. 51. 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) dokumentacji projektowej pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla II etapu budowy chodnika przy istniejącym krawężniku wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w Trzyciążu”w zakresie m.in.: opracowania projektów budowlanych, oraz opracowania projektów wykonawczych w tym przygotowania dokumentacji do przeprowadzania postępowania przetargowego: specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich.

·         Kanalizacja deszczowa pod chodnikiem na obszarze sołectwa Trzyciąż :

włączenie do istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej w sołectwie Trzyciąż przy drodze wojewódzkiej 794:

-  Do kolonii (strona lewa): kolektory grawitacyjne – dł. ok. 60 m;

-  Do osiedla (strona lewa): kolektory grawitacyjne – dł. ok. 400 m;      

Razem: 460 m,

·         Chodnik na obszarze sołectwa Trzyciąż :

-  Do kolonii (strona lewa): chodnik szerokości 2,0 m – dł. ok. 70 m;

-  Do osiedla (strona lewa): chodnik szerokości 2,0 m – dł. ok. 600 m

Razem: 670 m, 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Przedmiot główny: 74.23.20.00-4  - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6) Termin wykonania zamówienia: do 26 maja 2008 roku. 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, a także warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ustawy – prawo zamówień publicznych oraz spełnienie wszystkich wymogów zawartych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W szczególności:1.       Dysponowanie zespołem projektowym w zakresie określonym w SIWZ.Przy dokonywaniu oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia” albo „nie spełnia”.

8) Informacja na temat wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 PLN, w formie określonej w art. 45 ust. 6- prawo zamówień publicznych. 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:cena oferty – 100% znaczenia. 

10) Miejsce i termin składania ofert:

Do dnia 2008-02-01 do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Trzyciążu, pok. nr 18 – sekretariat UG (I – piętro).

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2008-02-01 do godz. 12:05 w Urzędzie Gminy w Trzyciążu    w pokoju nr 20 – sala konferencyjna (I – piętro). 

11) Termin związania ofertą 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert. 

12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy. 

13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemuzakupów – nie dotyczy. 

14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 

 Załączniki:

0.    SIWZ

1.       Formularz ofertowy „Oferta” - Załącznik nr 1 SIWZ,

2.       Wzór umowy - Załącznik nr 2 SIWZ,

3.       Oświadczenie - Załącznik nr 3 SIWZ,

4.       Skład zespołu projektowego realizującego zamówienie dla wszystkich branż wraz z kserokopiami posiadanych uprawnień budowlanych i dokumentów potwierdzających przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa - Załącznik nr 4SIWZ,

5.       Wzór uzgodnienia z właścicielem działki - Załącznik nr 5 SIWZ,

6.       Załącznik graficzny do opisu przedmiotu zamówienia - obszar opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Załącznik nr 6 SIWZ:  mapka nr 1 z 2, mapka 2 z 2.

Wójt Gminy Trzyciąż