Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 47

W miesiącu 1990

Wszystkich 79243

Skład ukonstytuowanej Rady Gminy Trzyciąż  kadencji 2014 - 2018

Przewodniczący Rady Gminy -  Lucjan Gajda
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Jan Książek

Radni w składzie:

Dziuba Andrzej
Gądek Irena
Grzywa Jacek
Grzywa Józef
Kotlarz Ryszard
Kubik Adam
Kubik Grzegorz
Kuś Marian
Kuś Andrzej
Łączny Adam
Pięta Stanisław
Rolka Halina
Stanek Mirosław


    

Kompetencje Rady Gminy:
 
1. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:
   - uchwalanie statutu Gminy,
   - ustalanie wynagrodzenia Wójtowi Gminy, stanowienie o kierunkach jego działania  oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
   - powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu na wniosek Wójta Gminy,
   - uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium  z tego tytułu,
   - uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   - uchwalanie programów gospodarczych,
   - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
    - podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
    - podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
     - określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej,
     - emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
     -  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
     - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
     - zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustalane corocznie przez Radę Gminy,
      - tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
      - określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów,
      - tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
      - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym.
      - określania wysokości sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
      - podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
      - podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
       - podejmowanie uchwał w sprawach współpracy  ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
      - podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników,
     - nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
     - podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
     - stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.