Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002


e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 129

W miesiącu 2397

Wszystkich 113482

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

Trzyciąż, dnia 9 listopada 2018 r.

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

 

o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 19 listopada 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 99, w pokoju nr 30 w godzinach pracy Urzędu.

Drugim wyłożeniem zostają objęte te obszary, na których kierunki zagospodarowania przestrzennego uległy zmianie w wyniku rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium, podczas pierwszego wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Lokalizacja na obszarze Gminy obszarów objętych ponownym wyłożeniem znajduje się w załączniku graficznym umieszczonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzyciąż, na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzyciąż www.gminatrzyciaz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” oraz na stronie BIP: https://bip.malopolska.pl/ugtrzyciaz.

Projekt zmiany Studium w okresie wyłożenia projektu dokumentu do publicznego wglądu będzie opublikowany na stronie BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzyciąż www.gminatrzyciaz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Trzyciąż, w sali konferencyjnej, pok. nr 20 o godz. 10.00.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium oraz do strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi dotyczące przedmiotu wyłożenia należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzyciąż, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2019 r.

 

 

mgr inż. Roman Żelazny

Wójt Gminy Trzyciąż

 

Ogłoszenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż 

Dokumentacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż

Link do podglądu rysunku studium - kierunki rozwoju

 

 

 

 


Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż

 

Trzyciąż, dnia 10 listopada 2017 r.

 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 20 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-3523 Trzyciąż, w pok. nr 21 w godz. pracy Urzędu.

 

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzyciąż (www.ugtrzyciaz.itcom.pl w zakładce "Zagospodarowanie przestrzenne".

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-3523 Trzyciąż w sali konferencyjnej o godz. 10.00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Uwagi do projektu Studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzyciąż, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2018 r.

 

Wójt Gminy Trzyciąż

Roman Żelazny

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż.

Rysunek 1 

Rysunek 2


 

System Informacji Przestrzennej

 

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej
 
 
Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej
 

UWAGA:

W CELU SPRAWDZENIA OBECNEGO PRZEZNACZENIA SWOJEJ DZIAŁKI W OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NALEŻY

wejść na stronę Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Olkuskiego:

http://zsip.sp.olkusz.pl/geoportaltoolkit/

- wejdź w zakładkę "plan powiatu"

- z zakładki mapy wybierz - "mapa - plan przestrzenny"

- kolejnymi przybliżeniami znajdź swoją działkę.


 

 

 

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 14 Sołectw Gminy Trzyciąż: wniosek i procedura

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 14 Sołectw Gminy Trzyciąż: wniosek i procedura

Wniosek o zaopiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 14 Sołectw Gminy Trzyciąż: wniosek i procedura

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż: wniosek i procedura     

Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego 14 Sołectw Gminy Trzyciąż (uchwała Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 roku) wraz z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Sygn. akt II SA/Kr 1225/05 z dnia 11 maja 2007 roku - TREŚÆ WYROKU . Sprostowanie treści wyroku - postanowienie do wyroku sądu II SA/Kr 1225/05 z dnia 18.05.2007 roku - TREŚÆ POSTANOWIENIA. 

Uwaga!

Dnia 9 stycznia 2009 roku weszła w życie uchwała Nr XXVIII/146/2008 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19.11.2008 r. w sprawie zmiany zapisów w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż.

Tekst jednolity obejmujący wszystkie w/w przepisy prawa miejscowego znajduje się w poniższym linku:

TEKST JEDNOLITY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 14 SOŁECTW GMINY TRZYCIĄŻ.

 

Miejscowy plan zagodpodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż podjęty

Uchwałą nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. Dz. U. W.M z dnia 21.10.2005 r. Nr 566 Poz. 3995

utracił moc w części objętej uchwałami:


Uchwała nr XXVIII/146/2008 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19.11.2008 r. Dz. U. W.M. z dnia 08.01.2008 r. Nr 797 Poz. 5752


Uchwała nr XVI/124/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23.11.2011 r. Dz. U. W.M. z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr 587 Poz. 6804


Uchwała nr XVI/125/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23.11.2011 r. Dz. U. W. M. z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr 587 Poz. 6805


Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24.01.2012 r. Dz. U. W.M. z dnia  24 lutego 2012 r.  Poz. 718

Zał. nr 1 | Zał. nr 2


Uchwała nr XLI/348/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20.11.2013 r.Dz. U. W.M. z dnia 13.12.2013 r.  Poz. 7484

Uchwała nr LIV/437/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24.09.20143 r. Dz. U. W.M. z dnia 03.10.2014 r.  Poz. 5433

 

Zał. nr 1 | Zał. nr 2 | Zał. nr 3 | Zał. nr 4 | Zał. nr 5 | Zał. nr 6 | Zał. nr 7 | Zał. nr 8 | 

 

 

 


 


{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM