Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002


e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 8

W miesiącu 1596

Wszystkich 97044

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż

 

Trzyciąż, dnia 10 listopada 2017 r.

 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 20 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-3523 Trzyciąż, w pok. nr 21 w godz. pracy Urzędu.

 

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzyciąż (www.ugtrzyciaz.itcom.pl w zakładce "Zagospodarowanie przestrzenne".

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-3523 Trzyciąż w sali konferencyjnej o godz. 10.00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Uwagi do projektu Studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzyciąż, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2018 r.

 

Wójt Gminy Trzyciąż

Roman Żelazny

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż.

Rysunek 1 

Rysunek 2


 

System Informacji Przestrzennej

 

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej
 
 
Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej
 

UWAGA:

W CELU SPRAWDZENIA OBECNEGO PRZEZNACZENIA SWOJEJ DZIAŁKI W OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NALEŻY

wejść na stronę Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Olkuskiego:

http://zsip.sp.olkusz.pl/geoportaltoolkit/

- wejdź w zakładkę "plan powiatu"

- z zakładki mapy wybierz - "mapa - plan przestrzenny"

- kolejnymi przybliżeniami znajdź swoją działkę.


 

 

 

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 14 Sołectw Gminy Trzyciąż: wniosek i procedura

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 14 Sołectw Gminy Trzyciąż: wniosek i procedura

Wniosek o zaopiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 14 Sołectw Gminy Trzyciąż: wniosek i procedura

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż: wniosek i procedura     

Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego 14 Sołectw Gminy Trzyciąż (uchwała Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 roku) wraz z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Sygn. akt II SA/Kr 1225/05 z dnia 11 maja 2007 roku - TREŚÆ WYROKU . Sprostowanie treści wyroku - postanowienie do wyroku sądu II SA/Kr 1225/05 z dnia 18.05.2007 roku - TREŚÆ POSTANOWIENIA. 

Uwaga!

Dnia 9 stycznia 2009 roku weszła w życie uchwała Nr XXVIII/146/2008 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19.11.2008 r. w sprawie zmiany zapisów w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż.

Tekst jednolity obejmujący wszystkie w/w przepisy prawa miejscowego znajduje się w poniższym linku:

TEKST JEDNOLITY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 14 SOŁECTW GMINY TRZYCIĄŻ.

 

Miejscowy plan zagodpodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż podjęty

Uchwałą nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. Dz. U. W.M z dnia 21.10.2005 r. Nr 566 Poz. 3995

utracił moc w części objętej uchwałami:


Uchwała nr XXVIII/146/2008 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19.11.2008 r. Dz. U. W.M. z dnia 08.01.2008 r. Nr 797 Poz. 5752


Uchwała nr XVI/124/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23.11.2011 r. Dz. U. W.M. z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr 587 Poz. 6804


Uchwała nr XVI/125/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23.11.2011 r. Dz. U. W. M. z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr 587 Poz. 6805


Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24.01.2012 r. Dz. U. W.M. z dnia  24 lutego 2012 r.  Poz. 718

Zał. nr 1 | Zał. nr 2


Uchwała nr XLI/348/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20.11.2013 r.Dz. U. W.M. z dnia 13.12.2013 r.  Poz. 7484

Uchwała nr LIV/437/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24.09.20143 r. Dz. U. W.M. z dnia 03.10.2014 r.  Poz. 5433

 

Zał. nr 1 | Zał. nr 2 | Zał. nr 3 | Zał. nr 4 | Zał. nr 5 | Zał. nr 6 | Zał. nr 7 | Zał. nr 8 | 

 

 

 


 


{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}{mosimage}

{mosimage}{mosimage}{mosimage}

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM