Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 91

W miesiącu 2325

Wszystkich 82448

IiR.271.03.2018                                                                Trzyciąż, dnia 12 marca 2018 r.

 

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: IiR.271.03.2018 pn.: „Budowa nowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Imbramowice poprzez budowę ciągu pieszego, miejsc parkingowych oraz elementów małej architektury”

 

  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Trzyciąż, z siedzibą w Trzyciążu 99, 32-353 Trzyciąż,  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: 271.03.2018 pn.: „Budowa nowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Imbramowice poprzez budowę ciągu pieszego, miejsc parkingowych oraz elementów małej architektury”.

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę Wykonawcy:

w części nr 1 - (Budowa jednostronnego chodnika)

ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Firma P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Basior

Siedziba: ul. Podmiejska 65, 32-200 Miechów

Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu spośród przedstawionych ofert niepodlegających odrzuceniu oraz spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – cena oferty brutto: 595 144,79 zł, gwarancja: 66 miesięcy, czas usunięcia usterki w okresie gwarancji - 5 dni.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena: 60 pkt, - gwarancja i rękojmia: 30 pkt, czas usunięcia usterki w okresie gwarancji: 10 pkt. Łączna punktacja: 100 pkt.

w części nr 2 - (Dostawa i montaż małej architektury)

ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Firma P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Basior

Siedziba: ul. Podmiejska 65, 32-200 Miechów

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria ceny, gwarancji i rękojmi oraz czas usunięcia usterki w okresie gwarancji) spośród przedstawionych ofert niepodlegających odrzuceniu – cena oferty brutto: 19 798,94 zł, gwarancja: 66 miesięcy, czas usunięcia usterki w okresie gwarancji - 5 dni w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena: 60 pkt, - gwarancja i rękojmia: 30 pkt, czas usunięcia usterki w okresie gwarancji: 10 pkt. Łączna punktacja: 100 pkt.

  1. Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni - nie dotyczy
  • Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. Zamawiający informuje, że odrzucił ofertę Wykonawcy:

w części nr 1 - (Budowa jednostronnego chodnika)

ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

FHU AN BRUK Andrzej Janik, Ściborzyce 12, 32-353 Trzyciąż

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 Pzp. Oferta złożona przez Wykonawcę zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiajacy, w związku z wątpliwościami dotyczącymi zaoferowanej ceny oraz jej istotnych części składowych, która wydawała się rażąco niska w stosunku do wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postepowania, zgodnie z art. 35 ust. 1 Pzp oraz w związku z wątpliwościami Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego wezwał pismem, znak: IiR.03.2018 z dnia 7 marca 2018 r. na podstawie art. 90 ust. 1a Pzp Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w terminie do 9 marca 2018 r.

Ze względu na nie udzielenie odpowiedzi przez Wykonawcę w określonym terminie oraz zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp który mówi, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy, oferta Wykonawcy który nie wypełnił tego obowiązku została odrzucona.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 Pzp ustawy – Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę jeżeli zawiera rażąco niska cenę a wykonawca nie udzielił wyjaśnień w stosownym terminie.

  1. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy
  2. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy
  3. Informacja o unieważnieniu postępowania - nie dotyczy
  • Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

w części nr 1 - (Budowa jednostronnego chodnika)

oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

FHU AN BRUK Andrzej Janik, Ściborzyce 12, 32-353 Trzyciąż

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 Pzp.

oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

Firma P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Basior, ul. Podmiejska 65, 32-200 Miechów

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena: 60 pkt, - gwarancja i rękojmia: 30 pkt, czas usunięcia usterki w okresie gwarancji: 10 pkt,; Łączna punktacja: 100 pkt.

w części nr 2 - (Dostawa i montaż małej architektury)

oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

FHU AN BRUK Andrzej Janik, Ściborzyce 12, 32-353 Trzyciąż

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena: 31,42 pkt, - gwarancja i rękojmia: 30 pkt, czas usunięcia usterki w okresie gwarancji: 10 pkt,; Łączna punktacja: 71,42 pkt.

oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

Firma P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Basior, ul. Podmiejska 65, 32-200 Miechów

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena: 60 pkt, - gwarancja i rękojmia: 30 pkt, czas usunięcia usterki w okresie gwarancji: 10 pkt,; Łączna punktacja: 100 pkt.

 

 

 

Wójt Gminy Trzyciąż

mgr inż. Roman Żelazny

 

 

 

Otrzymują:

1 x FHU AN BRUK Andrzej Janik, Ściborzyce 12, 32-353 Trzyciąż,

1 x Firma P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Basior, ul. Podmiejska 65, 32-200 Miechów,

1 x tablica ogłoszeń UG

1 x a/a UG.

 

 

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM